Gå tilbake til:
Du er her:

Vil nedjustere tall for bosetting av flyktninger i 2017

Byrådet foreslår å bosette 640 flyktninger i 2017, hvorav 60 vil være enslige mindreårige.

Byrådet er opptatt av god kvalitet på bosetting og introduksjonsprogram og har gjennom etablering av Etat for inkludering samlet viktige innsatser for å styrke dette arbeidet.

Rekordmange bosatt i 2016

Høsten 2015 kom det flere asylsøkere til Norge enn noen gang tidligere. Bergen ble bedt av utlendingsforvaltningen om å bosette 720 flyktninger i 2016, derav 160 enslige mindreårige. Bystyret vedtok at Bergen skulle bosette i tråd med denne anmodningen og åpnet også for en bosetting av 830 flyktninger inkludert 250 enslige mindreårige i 2017.

Utlendingsdirektoratet har brukt en del tid på saksbehandlingen av alle søknadene som kom. Høsten 2016 fikk mange asylsøkere innvilget søknadene sine og flyttet ut av mottakene til kommunene.

Bergen kommune har aldri tidligere bosatt så mange flyktninger som høsten 2016 med over 100 i måneden både i september og oktober. Ved årsskiftet var det 733 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet, det er nesten 200 flere enn i juli samme år.

Flyktningstrømmen stoppet

Den store tilstrømningen fra 2015 ble avløst av rekordlav tilstrømning av asylsøkere i 2016. Bare i oktober 2015 søkte 8661 personer om asyl i Norge mot 3460 i hele 2016. Den viktigste årsaken til de store svingningene i tilstrømningen av asylsøkere er at det er blitt innført strengere grensekontroller i Europa og at fluktruten gjennom Balkan i praksis er stengt for asylsøkere fra Midt-Østen.

Særlig har det vært en stor nedgang i ankomstene av enslige mindreårige. I 2016 bosatte Bergen kommune 67 enslige mindreårige av de 160 som bystyret åpnet for at kommunen kunne ta i mot.

Fylkesmannen sendte 7. oktober 2016 et brev til Bergen kommune med informasjon om at bosettingsbehovet for 2017 blir nedjustert til 640 hvorav 60 vil være enslige mindreårige. De opprettholder anmodningen om å bosette 580 voksne og barn som kommer i familier, og nedjusterer tallet for enslige mindreårige fra 250 til 60. Det kan ikke utelukkes at det kommer en ytterligere nedjustering i løpet av 2017.

Fortsatt mange i introduksjonsprogram

Med en bosetting i tråd med anmodningen vil Bergen ha opp mot 840 deltakere i introduksjonsprogram i løpet av 2017. Dette er om lag dobbelt så mange deltakere som gjennomsnittet de siste ti årene, og er en stor oppgave for kommunen å håndtere.

Ny etat for inkludering

Flyktningområdet har vist seg vanskelig å planlegge langsiktig for. For å styrke og samordne tjenestene som har ansvar for bosetting og inkludering av flyktninger er tjenestene fra 1.februar 2017 organisert under en egen Etat for inkludering som har ansvar for bosetting, tolketjenester, introduksjonsprogram og norskopplæring for voksne innvandrere.

Oppretter et disposisjonsfond

Kommunens arbeid med bosetting og inkludering av flyktninger finansieres gjennom statlige tilskudd. I 2016 brukte tjenestene mindre enn det som var forutsatt. Som følge av de kraftige svingningene i bosettingsbehovet og antall flyktninger kommune skal bosette, anbefaler byrådet å avsette ubrukte inntekter det enkelte år til et disposisjonsfond.

Kvalifisering er viktig

Uansett om statstilskuddene synker fra og med 2018, og at utgiftene må nedskaleres i samme grad, mener Byrådet at det er påkrevd å opprettholde et nivå på tjenestene som kvalifiserer flyktningene til arbeid og økonomisk uavhengighet.

Les dokumentene i saken

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.