Gå tilbake til:
Du er her:

Sender dyrevelferdsplan på høring

Som første kommune i landet, legger Bergen kommune frem en dyrevelferdsplan.

Planen skal styrke dyrevelferden i Bergen kommune og arbeidet som allerede gjøres innenfor feltet. Planen vil gjelde for perioden 2017–2020, før den rulleres.

Dyrevelferdsplanen har følgende tema i fokus:

  • Bevisstgjøring av ansvaret som dyreeier, og etablering av gode holdninger til dyr. Viktigheten av tilstrekkelig kunnskap om dyret man er ansvarlig for.
  • ID-merking av dyr slik at ansvarlig dyreeier kan identifiseres.
  • Sterilisering av katter.

I arbeidet med dette, vil Bergen kommune innlede et samarbeid med Mattilsynet og dyrevernsorganisasjoner om informasjonskampanjer. Kommunen vil bidra med delfinansiering av kampanjene. Finansieringsrammen er på 200.000 kroner per år, som er innarbeidet i handlings- og økonomiplan for 2018-2021.

Ønsker ID-merking av katter

Et av de største problemene knyttet til dyrevelferd i Bergen kommune, er hjemløse katter. Dyrevernsorganisasjoner melder at de får inn mange katter som blir etterlatt av eierne sine. Antallet er spesielt høyt rundt lengre ferieperioder. Kattene er ikke ID-merket, og det er derfor ikke mulig å identifisere dyreeier. Mange av disse kattene er heller ikke steriliserte, noe som medfører ukontrollert og uønsket formering, og dermed et økende antall hjemløse dyr.

Bergen kommune vil jobbe for et nasjonalt påbud for ID-merking av katt.

Dyrekrimprosjekt

Planen omtaler også Norges første "dyrekrimprosjekt" som ble lansert av regjeringen høsten 2015. Formålet med prosjektet er å utvikle en metode for samarbeid mellom Politiet og Mattilsynet for å få en god etterforskning og oppfølging av straffbare handlinger mot dyr.

Bergen kommune støtter formålet med prosjektet, og følger det med interesse. Dersom prosjektet viser seg vellykket, er dette noe Bergen kommune ønsker å slutte seg til.

Høringsfrist 24. november

Byråd for klima, kultur og næring anbefaler at dyrevelferdsplan for Bergen kommune sendes på en begrenset høring til Mattilsynet og organisasjonene som kommunen har vært i kontakt med under utarbeidelse av planen. Høringsfristen settes til 24. november 2017.

Les dokumentene i saken