Gå tilbake til:
Du er her:

Bosetting av flyktninger i 2018

Bergen er anmodet om å bosette 200 flyktninger i 2018. Byrådet anbefaler å vedta i henhold til anmodningen, men undrer seg over et så lavt bosettingsbehov i en tid da det er flere flyktninger i verden enn på mange år.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet Bergen om å bosette 200 flyktninger, derav fem enslige mindreårige flyktninger hvorav to er under 15 år.

For 2017 hadde Bergen vedtak om å bosette 620 flyktninger, derav 40 enslige mindreårige. Per 31.oktober var det bosatte 567 flyktninger, derav 29 enslige mindreårige og 118 familiegjenforente. Per 30.november var tallet steget til 636 bosatte flyktninger med samme antall enslige mindreårige, mens det er 152 familiegjenforente.

- Vil ta i mot vår andel

Anmodningen for 2018 bygger på et nasjonalt bosettingsbehov om å bosette 4400 flyktninger. Etter at anmodningen ble mottatt, har Stortinget vedtatt å øke bosettingen av overføringsflyktninger med 1000 personer i 2018.

- Byrådet har i sin politiske plattform en tydelig vilje til å satse på bosetting og inkludering av flyktninger, denne er vi villige til å videreføre, sier byråd Erlend Horn. Vi ønsker å ta imot vår andel av de ekstra overføringsflyktningene som Stortinget har vedtatt, og vi vil ha dialog med statlige myndigheter om dette, sier Erlend Horn.

Flere skal ut i arbeid eller utdanning

Mange av de flyktningene som kom under flyktningkrisen i 2015 vil i løpet av 2018 ha gjennomført grunnleggende kvalifisering i det kommunale introduksjonsprogrammet i Bergen. I løpet av året forventes det at rundt 500 personer vil gå ut av programmet. I denne fasen er det vesentlig at flyktningene lykkes med å bli selvhjulpne. Kommunen satser derfor på tiltak som får flest mulig av deltakerne over i ordinært arbeid og utdanning. Eksempel er prosjekter som Rett i arbeid eller Fra tilrettelagt kvalifisering til ordinær utdanning – eller satsing på språkpraksis, arbeidspraksis eller kombinasjonskurs.

Les dokumentene

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.