Gå tilbake til:
Du er her:

Storsatsing på barnevernet i Bergen

Byrådet foreslår å styrke barnevernet med 26 nye stillinger.

Bystyret vedtok 1. tertialrapport 2018 den 20. juni, og med det denne styrkingen.

Stadig flere tar kontakt med barnevernet fordi de har bekymringer for et barns eller en ungdoms omsorgssituasjon. Byrådet mener det nå er nødvendig å styrke både kapasiteten og kompetansen i barnevernet slik at barnevernet kan følge opp flere barn, unge og foreldre i Bergen på en enda bedre måte. Byrådet vil derfor bruke 25 millioner kroner per år på å styrke barnevernet. Dette er en stor satsning i kommunal regi.

Tettere samarbeid med barna

- Vi er opptatt av at barn og unge skal være trygge på at de blir lyttet til i saker som gjelder dem selv. Vi har høye ambisjoner for tilbudet til byens mest sårbare barn og derfor er denne satsningen så viktig, sier byrådsleder Harald Schjelderup

- Ved å øke kapasiteten og heve kompetansen, kan ansatte jobbe med færre saker og de får mer ressurser til å hjelpe hver familie og kan samarbeide enda tettere med hvert enkelt barn. I dag har barnevernet cirka 150 saksbehandlere og når vi nå øker med 22 nye sakbehandlerårsverk utgjør dette en stor økning, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Innholdet i satsingen

I tillegg til økningen på 22 nye årsverk som saksbehandler (kalt kontaktpersoner), vil byrådet ansette fire nye psykologer for å tilføre barnevernet spisskompetanse på psykiske helse og lidelser for mennesker i kriser.

- Barn og familier som er i kontakt med barnevernet er ofte i krise, og det er svært viktig at vi ser disse barnas psykiske helsebehov bedre enn vi klarer i dag. Ved å styrke barnevernets kompetanse på psykisk helse med psykolog i alle fire byområder, vil barna få tettere oppfølging, sier byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn.

Alle ansatte i barnevernet skal også få følge et flerfaglig øvingsprogram for å øke kompetansen til den enkelte kontaktperson.

Viktig for barnevernet

- Det pågår mye spennende utviklingsarbeid i barnevernet for tiden, og vi har mange dyktige ansatte som gjør en kjempejobb for utsatte barn hver dag. Dette er en svært etterlengtet satsing som bidrar til at vi kan gi bedre hjelp til barn og familier og at det er attraktivt og faglige spennende å jobbe i kommunens barneverntjeneste, sier etatsdirektør for Etat for barn og familie, Marianne Kildedal.

Tiltakene tas inn i budsjettet for 2018 i tertialrapporten.

Barnevernet i utvikling

Barnevernet holder på med en rekke andre utviklingstiltak nå. Tjenesten er omorganisert til fire byområder i tråd med øvrige helse- og omsorgstjenester slik at kommunen gir helhetlige og koordinerte tjenester til brukerne.

Barnevernet har over tid vist en positiv utvikling på mange områder som bruk av utredningsmaler, økt bruk av fosterhjem rekruttert fra slekt og nettverk samt økt bruk av familieråd.

I tillegg jobber kommunen med å forberede etableringen av Barne- og familiehjelpen som skal avlaste barnevernet ved at flere familier får hjelp på et tidligere tidspunkt.