Gå tilbake til:
Du er her:

Status på Plan for psykisk helse

To år etter at bystyret vedtok Plan for psykisk helse er byrådet tilfreds med status på måloppnåelsen.

Plan for psykisk helse 2016 – 2020 Gode liv i et inkluderende samfunn ble behandlet i bystyret 19. oktober 2016. I denne første statusrapporten ser byrådet på utviklingen av de psykiske helsetjenestene i Bergen som svært positiv, og er tilfreds med oppnådde målsettinger så langt i planperioden.

De siste årene har de psykiske helsetjenestene i kommunen blitt utviklet både i omfang og kvalitet. Køen av søkere til bolig og botilbud er redusert og antallet brukere av tilrettelagte aktiviteter, skole- og arbeidstilbud har økt kraftig.

Mer brukermedvirkning

Det har vært arbeidet systematisk over mange år med å involvere brukerne sterkere, både i planleggingen av eget tilbud og av utviklingen av tjenestene som helhet. Det har blitt satset på å rekruttere ansatte på bakgrunn av deres egen brukererfaring og egen tilfriskningshistorie. På flere områder er Bergen kommune ledende i utviklingen på fagfeltet.

Fleksible Oppsøkende behandlingsteam i alle bydeler

Det er likevel noen områder som i denne planperioden har et særlig fokus. Byrådet utnytter ulike statlige økonomiske tilskuddsordninger for å realisere utviklingen av disse. Blant annet har byrådet satset på å bygge videre ut Fleksible Oppsøkende behandlingsteam (FACT) i samarbeid med spesialisthelsetjenestene, slik at de nå dekker alle bydelene. Det er også under planlegging å gjøre de kommunale psykiske helsetjenestene mer tilgjengelige på kveld og helg.

Staten har forventinger til kommunene om å legge til rette for gode lavterskel behandlingstilbud for personer med lettere eller kortvarige psykiske vansker og lidelser. Her vil byrådet benytte flere ulike virkemidler for å utvikle slike tilbud.

I statusrapporten redegjøres for status pr november 2018 for de ulike målsettingene i Plan for psykisk helse 2016 - 2020 og hvilke prosesser som er satt i verk for å realisere målsettinger som ennå ikke er oppnådd. Statusrapporten redegjør også for de merknadene fra bystyret som ble vedtatt i saken.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken