Gå tilbake til:
Du er her:

Svarer på innbyggerforslag om avvikling av Strax-huset

Innbyggere ønsker en plan for avvikling av Strax-huset på grunn av konsekvensene for nærmiljøet. Byrådet avviser forslaget da de mener iverksatte og planlagte tiltak vil gjøre situasjonen bedre.

Strax-huset er en kommunal tjeneste for personer i aktiv rus. Tjenestetilbudet på Strax-huset et dagsenter med helsetjeneste og en akuttovernatting med 6 sengeplasser. I tillegg er kommunens sprøyterom og overdoseteam integrert i tjenesten.

Innbyggerinitiativet inneholder følgende anmodning:

"PLANER FOR DESTABILISERING AV STRAX- HUSET
Vi beboere ønsker at Bergen kommune skal etablere en plan for avvikling av Strax-huset i sin nåværende form. Vi ønsker at belastningen skal fordeles mellom flere LAVTERSKEL MO-sentre i flere bydeler, ikke kun på Laksevåg."

Faglig og økonomisk uansvarlig å avvikle

En avvikling av MO Strax-huset på Gyldenpris vil medføre en betydelig merkostnad for Bergen kommune, noe som vil gjøre det umulig å gjennomføre nye og nødvendige investeringer for å styrke arbeidet på rusfeltet. I tillegg tilsier erfaring at en flytting vil bryte opp gode relasjoner som er bygget over år mellom bruker og ansatte, og det vil ta lang tid å bygge disse opp igjen.

Derfor mener byrådet at det vil være både økonomisk og rusfaglig uansvarlig å avvikle Strax-huset fra dagens plassering, og mener vi må jobbe på andre måter for å redusere og på sikt fjerne den åpne russcenen utenfor.

- Vi ønsker ikke at noen av våre kommunale tjenester opparbeider seg et negativt omdømme på bakgrunn av aktivitet som knyttes til tjenesten, sier byråd Erlend Horn. Et positivt omdømme er særlig viktig for rustjenestene da deres brukere allerede er marginalisert og opplever seg utstøtt.

Ikke ideell plassering

Strax-huset som ble flyttet fra Florida til Gyldenpris i 2011. Plassering av denne viktige kommunale rustjenesten var ikke ideell i utgangspunktet, både med tanke på antallet rustjenester og kommunale boliger fra før i området, men også den konkrete plasseringen. Kun et fortau skiller hovedinngangen fra en trafikkert vei med flere filer, og et veianlegg med gangtunnel er eneste oppholdsplass ute for besøkende på vei til eller fra senteret. Det daværende byrådet valgte likevel denne plasseringen og investeringene i huset var store og perspektivet derfor langsiktig.

MO-senter i flere bydeler

I 2015 åpnet kommunen ytterligere to kommunale sentre for personer med ruslidelser, på Nesttun og på Wergeland. Også disse har tilbud om dagsenter med helsetjeneste. Sentrene kalles MO-sentre, mottak og oppfølgingssentre. MO Strax-huset er som sådan en del av et større kommunalt tjenestetilbud for personer i aktiv rus, beskrevet i den tverrpolitiske handlingsplanen mot åpne rus-scener.

Vakthold og ryddegruppe

Bergen kommune har satt inn en rekke tiltak for å trygge nærmiljøet. En ryddegrupper, rekruttert blant brukere av MO Strax-huset, plukker søppel i området, disse kan også tilkalles av naboer når det er funn av sprøyteavfall i nærheten av boliger eller næringsbygg. I undergangen er vakthold og mannskap som spyler og maler tunnelen med jevne mellomrom. I tillegg er det vektere som patruljerer området fra Damsgårdsveien til Bo-treningssenteret i Gyldenprisveien på kveld, sen kveld og natt.

Injisering i sprøyterom

I desember 2016 åpnet sprøyterommet ved MO Strax-huset. Dette tar unna noe av den åpenlyse injiseringen som er til sjenanse og forstyrrer offentlig orden i området. Byrådet forventer at når endringer i sprøyteromsloven og forskriften trer i kraft vil den åpenlyse injisering utenfor MO Strax-huset bli ytterligere redusert.

Reviderer Handlingsplan mot åpne russcener

- Vi anerkjenner og deler naboers uro over utviklingen i umiddelbar nærhet av MO Strax-huset. Gangtunnelen med tilførselsveier er i dag en åpen russcene og tilstanden er ikke akseptabel, hverken for brukerne som benytter tjenestene men ikke vil involveres i åpenlys kriminell virksomhet, eller omgivelsene, sier byråd Erlend Horn.

Bystyret vedtok i 2012 en felles handlingsplan mot åpne russcener sammen med politiet og Helse Bergen HF. For ytterligere å forsterke satsingen skal byrådet på nyåret fremlegge en revidert handlingsplan mot åpne rus-scener for bystyret. Byrådet mener også vi gjennom kommunens områdesatsing i Solheim Nord og Indre Laksevåg har klart og skal fortsette å klare en generell positiv utvikling i området.

Både tidligere og kommende handlingsplan baserer seg på et koordinert samarbeid mellom kommune, politi, spesialisthelsetjenesten og frivillige/ideelle organisasjoner.

Etablerer uteplass ved Strax-huset

Bergen kommune har derfor i samråd med politiet under planlegging å etablere en plass for brukere, slik at brukerne kan oppnå ly og skjerming på et annet sted enn i gangtunnelene. Både politiet og kommunen må i denne forbindelse forplikte seg til å iverksette nødvendige innsatser for å forebygge ordensforstyrrelser og skape trygghet for brukere og for nabolaget.

Prosjekt Sent ute

Det nylig iverksatte prosjektet "Sent ute" tar sikte på å forsterke innsatsene rundt enkeltpersoner med livsutfordringer som oppholder seg hyppig i området utenfor MO Strax-huset.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyret

Les dokumentene i saken