Gå tilbake til:
Du er her:

Ny plan for mestring i eldreomsorgen

Se byrådets tiltak for å gjøre Bergen rustet til økningen i antall eldre.

Det er en positiv utvikling med at eldre lever lenger. Samtidig vil det bli en stor økning i antall eldre i årene som kommer. Dette vil gi økte offentlige utgifter, og økning i behovet for kommunale tjenester. Løsningen er at flere skal kunne bo hjemme og være selvhjulpen lengst mulig. Byrådet har derfor lagt frem planen «En alderdom med mening, mestring og trygghet - Plan for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre 2019-2029.

Mestring i fokus

- Min ambisjon er at denne planen vil gjøre Bergen kommune bedre rustet til å møte en framtid som vil kreve andre prioriteringer enn i dag. Fremover vil mestring være den røde tråden i alt arbeid innen våre helse- og omsorgstjenester, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Mestring innebærer at den enkelte bruker skal ha et meningsfylt liv der man får brukt sine ressurser og mulighet til å klare seg best mulig selv.

- Trygghet er noe av det viktigste for å ha et godt liv og helt avgjørende for at flere skal kunne bo hjemme. Det er en særlig utfordring å bidra til at personer med demens og deres pårørende skal oppleve trygghet i hverdagen. Å erfare at livet er håndterbart og meningsfullt til tross for endret livssituasjon, er med å bidra til trygghet, sier Ljosland.

De viktigste tiltakene

  • Innføre tverrfaglige team som vurderer hvilke tjenester kommunen skal tilby for at brukerne skal bli mest mulig selvhjulpen og team som iverksetter tiltak.
  • Alle med demens skal få tilbud om plass ved aktivitetssenter når behovet melder seg.
  • Fremme frivillighetsarbeid som innebærer en følgetjeneste for brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester som har behov for følge til aktiviteter.
  • Ansette fire kliniske ernæringsfysiologer og tilby ernærings- og matlagingskurs for brukere.
  • Nye gruppetilbud til eldre som opplever psykiske belastninger.
  • Arrangere årlig seniordager i alle byområdene.
  • Etablere en ressursgruppe der eldre innbyggere kan registrere seg slik at kommunen kan be om deres innspill i arbeidet med utvikling av tjenestene.

På høring

Planen blir nå sendt på høring til berørte instanser og samarbeidspartnere. Høringsfrist er 1. februar 2019.

Se dokumentene i saken