Gå tilbake til:
Du er her:

Statusrapport for Handlingsplan mot fattigdom

Byrådet er bekymret over at stadig flere barn lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp og vil holde oppmerksomheten oppe og om nødvendig justere tiltak for å sikre mest mulig likhet og mulighet til deltakelse for alle.

Litt over to år etter at "Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon" ble vedtatt i bystyret, kommer den første statusrapporten på hvordan utviklingen har vært og om mål for tiltakene er nådd.

Statusrapporten redegjør for hvor mange barn og unge som lever under fattigdomsgrensen samt status på de mål som er omtalt i handlingsplanen.

De viktigste tiltakene

Områdesatsing i levelårsutsatte soner

Områdesatsing innebærer en helhetlig og sammenhengende innsats i tett samarbeid med innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner, der en arbeider for å styrke områdets fysiske standard samt beboeres og brukeres innflytelse på hverdagsliv og livsutfoldelse. Bomiljø, sosialt og fysisk opprustningsprogram er en sentral del av satsingen.

I dag gjennomføres områdesatsning i områdene Solheim nord og rundt Damsgårdssundet, i Indre Laksevåg og Ytre Arna. Bystyret har besluttet gjennomføring av forprosjekt for områdesatsing i levekårssonene Loddefjord og Olsvik. Dette arbeidet er godt i gang.

Gratis internett

Gratis internett til barn som lever i fattige familier er innført. I 2018 fikk ca. 600 familier dekket sine kostnader til internett.

Midler for å sikre barn og unges deltagelse i idrett og kulturaktiviteter

I 2017 regnskapsførte kommunen ca. 110 mill. på aktivitetstilbud barn og unge og Kulturskolen. Kommunalt kulturarbeid for barn og unge er mye mer enn dette og er i stor grad inkorporert i tilbud som alle kan bruke, som f.eks. bibliotek, bydelskulturkontorene og kommunale kulturhus som har barn og unge og barnefamilier som hovedmålgruppe.

Gratis bruk av kommunale idrettsanlegg i Bergen utgjorde i 2017 en kostnad på ca. 130 mill. Dette innbefatter alles bruk. Gratis bruk av kommunale idrettsanlegg er et viktig politisk prinsipp på tvers av partier som kommer idretten til gode.

Aktivitetskortet innbefatter også idrettsrelatert aktivitet og utgjør også et viktig bidrag til lavinntektsfamilier. Det jobbes med å få flere aktiviteter inn i aktivitetskortet i forhold til bruk av isanlegg og svømmeanlegg

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken