Gå tilbake til:
Du er her:

Ny handlingsplan mot åpne russcener på høring

Ny handlingsplan mot åpne russcener er sendt ut på høring med høringsfrist 31. mars.

Den første handlingsplanen som kom i 2012 ble starten på en tverrsektoriell innsats mellom Politiet, Bergen kommune og Helse Bergen. Denne planen er en oppfølger der en ønsker å justere og styrke eksisterende tiltak mot åpne russcener. Den tverrsektorielle innsatsen fortsetter og målet om å fjerne åpne russcener er fastholdt.

Planen ble presentert på pressemøte 12.mars. Høringsutkastet til planen og presentasjonen fra pressemøtet er vedlagt her.

Ny handlingsplan

Handlingsplan mot åpne russcener 2019 – 2022 skal støtte opp om ett mål, å fjerne åpne russcener. Etter at russcenen i Nygårdsparken ble stengt er situasjonen at det totale antall personer som oppholder seg på de åpne russcenene er redusert. Samtidig gjenstår det særlige utfordringer i to områder, - på Gyldenpris og i Vågsbunnen.

Intern vold er et omfattende problem i rusmiljøet og i de åpne russcenene. Truende adferd, vold og ordensforstyrrelser i områder der rusmiddelavhengige samler seg skaper utrygghet for nærmiljøet og for de rusmiddelavhengige som oppsøker områdene utfra helt legitime behov.

Handlingsplan mot åpne russcener 2019 - 2022 har folkehelseperspektivet som utgangspunkt og fokuserer på gruppetiltak som vil påvirke hele miljøet. Arbeid mot åpne russcener er et gjensidig forpliktende samarbeid mellom politiet, spesialisthelsetjenesten og kommunen. I tillegg vektlegger planen samarbeid og samhandling med brukerne selv og deres organisasjoner. Det er ikke rusmiddelavhengige mennesker som skal fordrives, men negativ adferd som skal bekjempes.

Politiets ordensinnsats er avgjørende for å redusere belastningen i berørte nabolag ved å hindre uønsket adferd og ordensforstyrrelser i rustjenestenes nærområder. Samtidig har ensidig innsats negative følger for brukerne, og bare forbigående innvirkning på samfunnsutfordringen en åpen russcene representerer. Overgang fra en eksisterende russcene til et trygt byrom forutsetter en koordinert aksjon med samlet innsats fra spesialisthelsetjeneste, kommunale og ideelle organisasjoners rustjenester, bruker, - og pårørendeorganisasjoner, i tillegg til politiet.

Helseforetaket vil fortsette sitt tilbud om øyeblikkelig vurdering og mulighet for hurtig oppstart av legemiddelassistert rehabilitering. De vil også fortsette å relokalisere sine poliklinikker for rusmiddelavhengige i tett dialog med kommunen.

I tråd med planen skal kommune og samarbeidspartnerne invitere bruker- og pårørendeorganisasjonene til å inngå i det konfliktdempende og voldsforbyggende arbeidet med å fjerne åpne russcener.

Byrådet sender nå handlingsplanen ut på høring frem til 31. mars 2019. Planen vil etter dette fremmes for Bergen bystyre.

Les dokumentene i saken