Gå tilbake til:
Du er her:

Plan på høring: Nye tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner

Byrådet vil satse mer på unge for å stoppe vold.

Byrådet har nå sendt planen "Trygg gjennom hele livet – plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023" på høring.

- Eldre mennesker og mennesker med sammensatte langvarige hjelpebehov kan være særlig utsatt for vold fra sine nærmeste pårørende. I denne planen har vi derfor tydeliggjort at eldre er en viktig målgruppe for tiltakene, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

- En annen gruppe jeg ble oppmerksom på etter at jeg ble helsebyråd er unge krenkere. Unge krenkere er barn under 18 år som begår overgrep mot andre barn. Det anslås at 30 til 50 prosent av disse selv tidligere har blitt utsatt for overgrep. Byrådet ønsker spesielt å rette blikket mot disse og sørge for at de får den nødvendige hjelpen de trenger til å endre atferd, sier Ljosland.

Viktige tiltak i planen

  • Unge krenkere og deres foreldre/foresatte skal få et hjelpetilbud i Barne- og familiehjelpen.
  • Tilby kurs i graviditeten for førstegangsforeldre og gi ekstra oppfølging til par med utvidete behov.
  • Starte opp et nytt tverrfaglig lavterskeltilbud for voksne, eldre og pårørende i utsatte livssituasjoner. Tilbudet skal være tilgjengelig for minoritetsgrupper, blant annet ved bruk av tolk.
  • Sikre at team med god kompetanse om vold i nære relasjoner er tilgjengelig for kommunale tjenester, frivillige og pårørende.

Dette koster satsingene

Planen vektlegger mange tiltak for å øke kompetansen og samarbeidet om vold i nære relasjoner. Disse tiltakene gjennomføres ved å utnytte eksisterende ressurser på en bedre måte. Det samlede budsjettet for tiltakene i planen er på 9,25 millioner kroner fordelt over fire år.

Si din mening

Byråden vil nå invitere regionale kompetansemiljø, frivillige organisasjoner, statlige aktører og andre samarbeidspartnere til å avgi høringsuttalelser til planen. Alle som ønsker kan komme med innspill til planen. Byrådet vurderer innspillene som kommer inn og legger frem en revidert plan for behandling i bystyrets organer.

Høringsfrist: 17. april 2019.

Se dokumentene i saken