Gå tilbake til:
Du er her:

Handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022

Byrådet legger frem forslag til revidert Handlingsplan mot åpne russcener, en plan med særlig fokus på styrket endringsarbeid og rehabilitering av brukere i samtlige tjenester, nulltoleranse for vold i rusmiljøene og endring i kommunens tilbud om akuttovernatting og midlertidig bolig med tilsyn.

Den reviderte planen var i en periode før påske til høring. Innen høringsfrist var det kommet 19 høringssvar. I tillegg deltok byråd og administrasjon på to innspillmøter med befolkningen fra henholdsvis Gyldenpris og Laksevåg samt Vågsbunnen og Sandviken.

Samarbeid mellom Bergen kommune, politiet og helseforetaket

Planen fremhever betydningen av å holde tak i etablerte samarbeidsstrukturer. Som i den foregående plan mot åpne russcener vil Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen og Vest politidistrikt fortsatt være aktive bidragsytere i samarbeid med Bergen kommune. Politiet i Bergen sin tilnærming og innsats i samarbeidet passer godt med den helse- og sosialfaglige tilnærmingen til brukergruppen. Politiet sin oppmerksomhet er på forebygging og ivaretakelse av den enkelte bruker, men samtidig redusere problemene med og på åpne russcener. Kommunen vektlegger samarbeidet mellom tiltakseierne, ordensmakt, nabolag og brukerne selv, for å få til gode prosesser i gjennomføringen av planene.

En positiv utvikling

Bergen i dag har redusert det totale miljøet som oppholder seg på åpne russcener. Én russcene er forlatt, men to områder består på Gyldenpris og i Vågsbunnen. Det viser at jobben ikke er ferdig.

Siden det første planen er ventetid til spesialisert behandling redusert, tilbudet til pasienter i akutte faser er styrket og det er etablert en egen seksjon for ambulant behandling i Helse Bergen.

Handlingsplanen foreslår en ytterligere styrking av den rusfaglige kompetansen i FACT-teamene (fleksibelt og aktivt oppsøkende behandlingsteam), slik at disse rustes til i enda større grad også å kunne gi et tilbud til pasienter med samtidig alvorlig rusmiddelavhengighet og alvorlig psykisk lidelse. Dette er et samarbeid mellom kommunen, Avdeling for rusmedisin og Divisjon psykisk i Helse Bergen.

Prosjektet Sent ute ble etablert i 2017 og retter seg mot enkeltindivider på åpne russcener. Dette er personer som i særlig grad påvirker miljøet negativt, og hvor en mistenker underliggende psykisk lidelse som bakgrunn for voldsutøvelse.

Skal videre til komité og bystyre

Handlingsplanens hovedmål er at det ikke skal forekomme nærmiljøer med åpne russcener som genererer kriminalitet og vold, og at rusbrukere skal oppleve seg trygge og inkluderte i en by med respekt for mangfold.

Planen skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken