Gå tilbake til:
Du er her:

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten 2018

Byrådet ser en positiv trend innen sosialtjenesten og ønsker en videre satsing på arbeid og aktivitet, spesielt overfor unge, innvandrere og ressurskrevende langtidsmottakere.

Kunnskapsgrunnlaget for sosialtjenesten gjør rede for utviklingstrekk og forhold som påvirker antall sosialhjelpsmottakere samt sosialhjelpsutbetalinger. Dette gir viktig kunnskap og gjør kommunen i stand til å iverksette tiltak ettersom behovene oppstår.

Bergen har hatt et særskilt fokus på ungdom og som følge av at det er etablert ungdomsoppfølging ved alle NAV tjenestene, ser en for første gang på flere år en nedgang i ungdomsgruppen.

Byrådet ser det som positivt at antallet ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp har gått ned. NAV- kontorene i Bergen sin etablering av arbeids- og aktivitetstiltak for gruppen samt arbeidet med tett og god oppfølging for å få flere over i arbeid og aktivitet og færre med sosialhjelp og AAP som hovedinntekt, har gitt gode resultater.

Flere arbeids- og aktivitetssentre

Sosialtjenestene har over tid hatt et særskilt fokus på ressurskrevende langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Dette er en gruppe som benytter seg av midlertidige botilbud, omsorgsinstitusjoner og har behov for en tett oppfølging. Byrådet har prioritert å etablere lavterskeltiltak som MO-sentre, tverrfaglig ambulerende overdoseteam og sprøyterom. Byrådet ser nå behovet for å etablere rehabiliterende tiltak for denne gruppen og har bevilget budsjettmidler til å etablere flere arbeids- og aktivitetssentre i Bergen.

Internett til barnefamilier

En stadig større andel av mottakerne av økonomisk sosialhjelp har fremmedspråklig opprinnelse. Dette er både flyktninger som ikke har blitt selvhjulpen etter introduksjonsprogrammet, og innvandrere som ikke klarer å sikre sitt livsopphold ved arbeid. Ny sjanse, tiltaket som jobber med fremmedspråklige mottakere av økonomisk sosialhjelp har stor pågang. Byrådet har bevilget midler til å etablere et tilsvarende tiltak for denne målgruppen, med oppstart ultimo 2019.

For å motvirke fattigdom har byrådet i tråd med Handlingsplan mot fattigdom bevilget midler til internett til barnefamilier som lever av økonomisk sosialhjelp samt doblet tilskudd til klær.

Saken skal videre til komite og bystyret.

Les dokumentene i saken