Gå tilbake til:
Du er her:

Har fordelt tilskuddsmidler til helse- og omsorgssektoren 2019

Byrådet har fordelt tilskuddsmidler til helse- og omsorgssektoren 2019.

På Bergen kommunes budsjett under tjenesteområde 03A, Tjenester til eldre, er det for 2019 avsatt 879.000 kroner til fordeling etter søknad til organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet i helse – og omsorgssektoren og innen eldreformål.

Denne saken gjelder fordeling av tilskudd til organisasjoner -og lag som driver frivillig virksomhet innenfor helse – og omsorgssektoren. Her er det totalt 448.000 kroner til fordeling.

Det har for 2019 kommet inn 21 søknader fra organisasjoner og lag, hvorav fem er nye søkere. Dette er en søknad mer enn i fjor.

Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for, og stimulere til frivillig innsats som fremmer helse, aktivitet og deltagelse sosialt i samfunnet for innbyggere i kommunen. Tilbudene skal være byomfattende og åpne for alle kommunens innbyggere.

Se forslaget til fordeling i byrådssaken