Gå tilbake til:
Du er her:

Gir uttale til ny lov om integrering

Byrådet skal behandle en høringsuttalelse til integreringsloven og endringer i statsborgerskapsloven. Byrådet er positiv og kritisk til forslaget.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). Det foreslås å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering.

Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunens og fylkeskommunens ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Fylkeskommunens ansvar

Byrådet er i sin høringsuttalelse positive til flere av forslagene i høringen. Eksempel er forslaget om at fylkeskommunen får flere lovfestede oppgaver innen integreringsfeltet.

Byrådet håper en lovfesting og tydeliggjøring av fylkeskommunens ansvar på integreringsfeltet vil bidra til at de i større grad imøtekommer denne gruppens behov for mer tilrettelagte tilbud om videregående opplæring – spesielt yrkesrettede tilbud for voksne.

Kommunens skjønnsutøvelse

Samtidig er byrådet bekymret for konsekvensene av forslaget om nye regler for differensiert programtid i introduksjonsprogrammet der kommunen i stor grad mister mulighetene for skjønnsutøvelse. En mulig konsekvens av forslaget fra departementet kan være at flere må ut av programmet lenge før de er i stand til å delta i ordinær utdanning eller arbeidsliv.

Kritiske til språkkrav for statsborgerskap

Byrådet har også vurdert de nye endringene i regelverket for norskopplæring for nyankomne utledninger. I den nye ordningen forpliktes kommunen til å fastsette et minimumsnivå av kunnskaper i norsk språk (norskmålet) som den enkelte deltaker i opplæringen skal oppnå.

- Vi mener disse norskmålene er høye, spesielt gjelder dette kravet om B1 muntlig for deltakere som ikke har fullført grunnskole. Erfaringen til tjenestene i Bergen kommune er at kun et lite fåtall av spor 1-deltakere oppnår nivå B1 muntlig. Det fremstår som underlig å foreslå mål som kun et fåtall elever vil ha mulighet til å klare innenfor 3-årsperioden som er satt, sier byråd for inkludering, Erlend Horn.

Byrådet er også svært kritiske til innskjerpelsen i språkkravet i statsborgerskapsloven der det foreslås at det skal kreves B1 muntlig. Dette er et nivå som erfarne fagfolk i Bergen kommune mener vil være uoppnåelig for en stor andel av innvandrerne, selv om de jobber hardt over flere år. Byrådet synes det er uakseptabelt at de mest ressurssvake innvandrerne med det nye innskjerpede forslaget vil ha liten sjanse til å oppnå norsk statsborgerskap

Økonomiske konsekvenser

Byrådet mener også at de økonomiske konsekvensene av endringene den nye loven innebærer, ikke er godt nok utredet. Tjenestene i Bergen kommune som direkte berøres av loven, har en budsjettramme på i 2019 på cirka 300 millioner kroner. For viktige tjenester i Bergen og andre kommuner vil det innebære en betydelig usikkerhet om de nye ordningene trer i kraft uten at det gjennomføres en grundig analyse av mulige konsekvenser.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken.