Gå tilbake til:
Du er her:

Har prioritert søknader om tilskudd mot barnefattigdom

Byrådet har prioritert søknader om tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. For 2018 er det bevilget 269 millioner til ordningen.

Vil utjevne ulikhet

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ordningen skal gi flere flere barn og ungdom mulighet til å delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter.

Det stilles krav om kommunal forankring ved at kommunene skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir. Direktoratet har oversendt til sammen 45 søknader til Bergen kommune for vurdering og prioritering i 2018.

Anbefaler tilskudd til 42 prosjekter

Byrådet anbefaler at tilskuddspotten på rundt 13 millioner fordeles på 42 av søknadene. De foreslår at to prosjekter fra Bergen kommune får beløp over 1 million; henholdsvis "Inkludering gjennom deltidsarbeid" og "Jentegruppen".

Andre aktører som byrådet anbefaler får store tilskudd er Sportsklubben Brann (Brannsjansen), sportsklubben Trane (LIM-prosjektet), Kirkens Bymisjon (Bamsehiet) og Robin Hood Huset (aktiviteter for barn på Robin Hood Huset). Det vises til byrådssaken for øvrige detaljer rundt prioriteringen av tilskudd.

Les dokumentene i saken