Gå tilbake til:
Du er her:

Nye kriterier for tilskudd innen kunst og kultur

Byrådet legger frem nye retningslinjer og kriterier for tilskudd innen kunst- og kulturområdet.

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak skal sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Denne saken gjelder følgende endringer:

To nye tilskuddsordninger

I Bergen kommunes vedtatte Kulturstrategi 2015-2025 er kommunikasjon et av satsingsområdene. For å styrke dette arbeidet, foreslås innføring av tilskuddsordningen "Åpne dører". Ordningen skal gi tilskudd til lavterskel kulturarrangement i regi av byens kunst- og kulturinstitusjoner, som kan åpne institusjonenes dører for nye publikummere.

Bergen kommune vil gi kunstnere mulighet til å fordype og utvikle seg over tid. En ny kommunal pilotordning for utstillingshonorar skal bidra til dette. Tilskuddsordningen "Visuell kunst utstillingshonorar" vil ta form av en forsterkningsordning, der hovedformålet er å styrke kunstnerøkonomien gjennom å sikre kunstnerne betaling for arbeidet de gjør, og ansvarliggjøre kunstinstitusjonene til å honorere kunstneres arbeid.

Lokal kulturarbeid

I saken fremmes det forslag om å samle tilskuddsordningene for amatørkultur og lokalt kulturarbeid i bydelene i én tilskuddsordning med felles retningslinjer og kriterier. Dette skal sikre enklere søknadsrutiner og likebehandling av søkere på tvers av bydelene.

Gratis bruk av offentlige kulturbygg

Byrådet vil gjøre bruk av offentlige kulturbygg gratis for frivillige organisasjoner innenfor kulturområdet.

Forenkling av søknadsfrister

Søknadsfristene for 11 tilskuddsordninger innen kunst og kultur, foreslås endret fra løpende frist til to faste søknadsfrister i året. Det skal sikre tydeligere saksgang og større forutsigbarhet i saksbehandlingsrutiner og behandlingstid for søkerne.

Vedtas av bystyret

Større endringer av prinsipiell karakter i retningslinjer og kriterier skal avgjøres av bystyret.

Les dokumentene i saken