Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem ny kunstplan

Byrådet legger frem Bergen kommunes kunstplan for 2018-2027.

Kunstplanen vil ha betydning for politiske prioriteringer de neste ti årene. I arbeidet med planen står to ønsker sentralt: at Bergen skal være en nyskapende kunstby i internasjonal sammenheng, og at kunst skal spille en sentral rolle i samfunnet – for bergenserne og i byen. Planen er utarbeidet etter en grundig prosess med innspill fra Bergens kunst- og kulturaktører.

- Byrådets overordnede mål er at Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby. En av grunnene til at Bergen er en god by å leve i, er at vi har skapt gode vilkår for å skape kunst, og gode vilkår for å samles om den. Det har preget bergensk kulturpolitikk de siste tiårene. Den nye kunstplanen bygger videre på dette, sier kulturbyråd Julie Andersland.

Nyskapende kunst- og kulturby

Bergen som en nyskapende by for kunst og kultur er integrert i Bergens langsiktige politikk gjennom Kommuneplanens samfunnsdel. Kommunens visjon for fremtidens Bergen er en aktiv og attraktiv by. Kulturpolitikken skal både støtte opp om etablerte institusjoner og gi spillerom til den frie og uavhengige kunsten. Byrådet ønsker å gi profesjonelle kulturutøvere gode rammevilkår og forutsigbarhet.

Hovedmål og strategier

I kunstplanen formuleres følgende mål for perioden 2018-2027: Bergen skal være en internasjonal kunstby som satser både smalt og bredt, er synlig, samfunnsrelevant, fremtidsrettet, og våger å gå nye veier.

En rekke strategier er utarbeidet for å nå dette målet. Bergen kommune skal:

• Integrere kunstfeltets kompetanse på ulike samfunnsområder.

• Bidra til å realisere ambisiøse kunstpolitiske mål gjennom et helhetlig og funksjonelt virkemiddelapparat.

• Styrke Bergens profil som en produserende kunstby, der kvalitet, nyskaping og relevans vektlegges.

• Styrke internasjonalisering av et kompetent og utforskende kunst- og kulturfelt.

• Stimulere til åpen debatt, meningsbryting og utvikling av markante stemmer.

• Tale det bergenske kunstlivets sak overfor nasjonale myndigheter.

- Det bergenske kulturlivet er noe av det mest internasjonale Bergen har, og byens nyskapende enkeltkunstnere, institusjoner og organisasjoner gjør at det er helt på sin plass å snakke om en kunstby i forkant internasjonalt. Kunstplanens viktigste målsetning er å støtte opp under dette de neste ti årene, sier Andersland.

Tiltakene som omtales innebærer et budsjettbehov på 70 millioner kroner i planperioden 2018-2027. Finansiering utover 2018 må vurderes i forbindelse med årlig budsjettarbeid og kommende rulleringer av handlings- og økonomiplanene.

Vedtas av bystyret

Planen skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Les også tidligere omtale