Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår endringer i administrasjons- og utleiereglement for kommunale idrettsanlegg

Byrådet legger frem forslag til endringer i administrasjons- og utleiereglement for kommunale idrettsanlegg.

Bergen kommune bidrar med gratis bruk av idrettsanleggene til trening, konkurranse og stevneaktivitet innenfor vedtatt rammetid. I 2014 var den estimerte verdien av gratis bruk av kommunale idrettsanlegg omkring 120 millioner kroner. I Idrettsplanen "Aktiv og attraktiv for alle" 2017-2027 er det vedtatt å videreføre gratis bruk for den organiserte idretten i planperioden.

Byrådet anbefaler følgende vesentlige endringer i administrasjons- og utleiereglementet:

  • Det er i perioden innført en vertskapsrolleordning ved utvalgte idrettsanlegg.
  • Helgedagsrammen på søndager endres, med ny tid fra klokken 08.00-09.30. Og rammen samme dag endres fra kokken 21.00 til 20.00 Oppholdet mellom 09.30 og 13.30 er skjermet for Åpen hall.
  • 15. mai og 15.oktober anbefales som nye søknadsfrister for trenings- og arrangementstider. Tidligere var søknadsfrist 1.mars. De nye fristene henger mer sammen med tildelingen og bruken.
  • Nytt punkt om at idrettslag og klubber selv er ansvarlig for å forsikre utstyr som er oppbevart eller lagret i kommunale idrettsanlegg er lagt inn.
  • Eget punkt om miljøvennlige arrangement for å presisere fokuset på dette området, og at det vil bli vektlagt i tildelingen av tilskudd på arrangementsstøtte.
  • Klageadgangen og saksgangen presisert med formuleringer om muligheter for begrunnelse før eventuell fremleggelse av klage. Dette er i tråd med brevmaler vi har på elektroniske tilsagnsbrev for tilskudd.

Byrådet anbefaler bystyret å slutte seg til de foreslåtte endringene i administrasjons- og utleiereglement, og utleieprisene slik de fremkommer av saken.

Les dokumentene i saken

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.