Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler at Sentralbadet Scenekunsthus etableres som aksjeselskap

Byrådet legger frem orientering av driftsmodell for Sentralbadet Scenekunsthus.

Bystyret har i møte 20. juni 2018 bedt byrådet utrede ulike driftsmodeller for Sentralbadet Scenekunsthus. Carte Blanche og BIT Teatergarasjen skal være hovedbrukerne av scenekunsthuset. I tillegg skal det tilrettelegges for at andre kunst- og kulturaktører kan benytte lokalene etter at de to primærbrukernes behov er dekket.

Anbefaler aksjeselskap

På bestilling fra Bergen kommune har Telemarksforskning gjennomført en analyse av det kommende scenekunsthuset. Byrådet har fått presentert tre ulike driftsmodeller og vurderer foreløpig modellen hvor scenekunsthuset etableres som et aksjeselskap, som den mest hensiktsmessige.

Det vil legges frem ny sak med nærmere utredning av aksjeselskap-modellen med tanke på eierskap, aksjefordeling, og de økonomiske konsekvensene tilknyttet etableringen av et AS.

Bruken av huset

Benyttelse av huset for andre aktører enn Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, vil holdes utenfor et eventuelt AS. Aksjeselskapet vil kunne forvalte restkapasiteten på vegne av Bergen kommune, og leie denne ut til sekundærbrukerne med en symbolsk leie som vederlag.

Det legges til grunn en fordelingsnøkkel for benyttelse av scenekunsthuset der 75 prosent tilfaller hovedbrukerne og de resterende 25 prosentene vil være forbeholdt andre aktører.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken.