Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Starter utviklingsprogram for Dokken

Som en oppfølging av opp bystyrets bestilling om å følge opp arbeidet med å transformere Dokken vil byrådet starte opp et utviklingsprogram. Oppstartsaken beskriver organisering og fremdrift for det videre arbeidet.

(13.11.2019)

Har behandlet planer for Store Lungegårdsvann

Byrådet har behandlet en reguleringsplan som skal gi overordnede rammer for forvaltning av Store Lungegårdsvann.

(16.10.2019)

Anbefaler å endre reglene for boligsoneparkering

Byrådet legger frem forslag om endringer i forskrift om boligsoneparkering, og at forskriften trer i kraft fra 1. januar 2020.

(25.09.2019)

Vil etablere ti nye boliger i Østre Hopsvegen

Byrådet anbefaler en plan som legger til rette for ti nye boliger i Østre Hopsvegen, utbedring av Kloppedalsvegen og etablering av friområde med turvei.

(18.09.2019)

Skal kutte bruk av plast

Byrådet legger fram en plan for smartere plastbruk i Bergen kommune.

(14.08.2019)

Vil ta lederrolle i arbeidet med FNs bærekraftsmål

Byrådet ønsker å ta en lederrolle som pådriver for arbeidet med FNs bærekraftsmål, både i Bergensregionen og Norge.

(15.08.2019)

Kommunedelplan for overvann skal bedre forhindre flom og ras

Våtere vær og fortetting av byen øker utfordringene med å ta hånd om overvannet. Byrådet ønsker å jobbe for at vannet skal få sin naturlige plass i det blå-grønne bybildet, og vil bruke de mulighetene som finnes for å utnytte overvannet til noe positivt.

(15.08.2019)

Har lagt frem utkast til skogplan for Bergen kommune

Planen gir en oversikt over skogen i Bergen kommune, og belyser viktigheten av skogbruket i kommunen, både ved å påpeke betydningen i forhold til FNs bærekraftsmål og peke på fremtidige muligheter og utfordringer.

(15.08.2019)

Har lagt frem sykkelstrategi for Bergen

Byrådet har lagt sykkelstrategi for 2019 - 2030 frem på høring. Sykkelsatsingen er en viktig brikke for å nå nullvekstmålet kommunen, fylkeskommunen og staten har forpliktet seg til gjennom byvekstavtalen.

(15.08.2019)

Legger gåstrategi for Bergen ut på høring

Byrådet legger gåstrategi for Bergen 2019 - 2030 ut på offentlig høring. Hovedmålet er at Bergen i 2030 har en gangandel på 30 prosent.

(08.08.2019)

Legger frem strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. Byrådet har nå lagt den prinsipielle delen av strategien frem på offentlig høring.

(08.08.2019)

Anbefaler plan for sykkelveg i Fyllingsdalen

Byrådet anbefaler en plan for hovedsykkelrute 82, en strekning på ca.3,5 km langs Bjørgeveien fra Sandeidet til Lyderhornsveien.

(19.06.2019)

Slutter seg til byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029

Byrådet anbefaler ny byvekstavtale for bergensområdet. Innstillingen forventer at høyere statlige rammer blir lagt på bordet ved reforhandling av avtalen i 2021 og at E39 Klauvaneset - Vågsbotn blir realisert snarest mulig.

(18.06.2019)

Vil ha plan- og designkonkurranse for bystrand og ny park

Byrådet har vedtatt program som definerer veien videre for arbeidet med bystrand og ny Lungegårdspark i sentrum.

(13.06.2019)

Vil ruste opp Dokkeveien

Byrådet har behandlet sak om forprosjekt for å legge til rette for gateopprustning i Dokkeveien mellom Ivar Aasens gate og Sydneshaugen.

(29.05.2019)