Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Anbefaler å endre reglene for boligsoneparkering

Byrådet legger frem forslag om endringer i forskrift om boligsoneparkering, og at forskriften trer i kraft fra 1. januar 2020.

(25.09.2019)

Vil etablere ti nye boliger i Østre Hopsvegen

Byrådet anbefaler en plan som legger til rette for ti nye boliger i Østre Hopsvegen, utbedring av Kloppedalsvegen og etablering av friområde med turvei.

(18.09.2019)

Skal kutte bruk av plast

Byrådet legger fram en plan for smartere plastbruk i Bergen kommune.

(14.08.2019)

Vil ta lederrolle i arbeidet med FNs bærekraftsmål

Byrådet ønsker å ta en lederrolle som pådriver for arbeidet med FNs bærekraftsmål, både i Bergensregionen og Norge.

(15.08.2019)

Kommunedelplan for overvann skal bedre forhindre flom og ras

Våtere vær og fortetting av byen øker utfordringene med å ta hånd om overvannet. Byrådet ønsker å jobbe for at vannet skal få sin naturlige plass i det blå-grønne bybildet, og vil bruke de mulighetene som finnes for å utnytte overvannet til noe positivt.

(15.08.2019)

Har lagt frem utkast til skogplan for Bergen kommune

Planen gir en oversikt over skogen i Bergen kommune, og belyser viktigheten av skogbruket i kommunen, både ved å påpeke betydningen i forhold til FNs bærekraftsmål og peke på fremtidige muligheter og utfordringer.

(15.08.2019)

Har lagt frem sykkelstrategi for Bergen

Byrådet har lagt sykkelstrategi for 2019 - 2030 frem på høring. Sykkelsatsingen er en viktig brikke for å nå nullvekstmålet kommunen, fylkeskommunen og staten har forpliktet seg til gjennom byvekstavtalen.

(15.08.2019)

Legger gåstrategi for Bergen ut på høring

Byrådet legger gåstrategi for Bergen 2019 - 2030 ut på offentlig høring. Hovedmålet er at Bergen i 2030 har en gangandel på 30 prosent.

(08.08.2019)

Legger frem strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. Byrådet har nå lagt den prinsipielle delen av strategien frem på offentlig høring.

(08.08.2019)

Anbefaler plan for sykkelveg i Fyllingsdalen

Byrådet anbefaler en plan for hovedsykkelrute 82, en strekning på ca.3,5 km langs Bjørgeveien fra Sandeidet til Lyderhornsveien.

(19.06.2019)

Slutter seg til byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029

Byrådet anbefaler ny byvekstavtale for bergensområdet. Innstillingen forventer at høyere statlige rammer blir lagt på bordet ved reforhandling av avtalen i 2021 og at E39 Klauvaneset - Vågsbotn blir realisert snarest mulig.

(18.06.2019)

Vil ha plan- og designkonkurranse for bystrand og ny park

Byrådet har vedtatt program som definerer veien videre for arbeidet med bystrand og ny Lungegårdspark i sentrum.

(13.06.2019)

Vil ruste opp Dokkeveien

Byrådet har behandlet sak om forprosjekt for å legge til rette for gateopprustning i Dokkeveien mellom Ivar Aasens gate og Sydneshaugen.

(29.05.2019)

Legger frem status og tiltak for miljøsituasjonen i Rådal-Hordnes

Byrådet mener statusgjennomgangen viser at kommunens oppgaver ivaretas på forsvarlig måte.

(21.05.2019)

Vil slutte seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2020- 2023

Byrådet er tilfreds med at handlingsprogrammet sikrer tilstrekkelig finansiering av anleggsarbeidet på Bybanen mot Fyllingsdalen og planleggingen av Bybanen til Åsane.

(20.05.2019)