Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Anbefaler bybanedepot i fjell i Nordre Lyshovden

Depotet er planlagt som fjellanlegg, der del av et servicebygg vil ligge i dagen. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor er planlagt i fjell.

(06.02.2019)

Vil arbeide videre med løsning for turveg på Nattland og Sædalen

Som svar på et innbyggerforslag vil byrådet arbeide videre med en løsning for turveg mellom Nattland og Sædalen og Kringlebotn.

(06.02.2019)

Anbefaler ikke videre arbeid med plan på Brurås

Byrådet anbefaler at det ikke arbeides videre med et forslag om å etablere næringsvirksomhet på en boligtomt på Søre Brurås, Haukås i Åsane.

(06.02.2019)

Legger hovedplaner for vannforsyning og for avløp og vannmiljø på høring

Byrådet vil sende utkast for vannforsyning og for avløp og vannmiljø i Bergen kommune for perioden 2019–2028 til høring.

(06.02.2019)

Anbefaler plan for riving og nybygg i Bjørnsonsgate

Byrådet anbefaler plan for fornying av Andreas Olsen-kvartalet på Kronstad.

(06.02.2019)

Vil legge til rette for nye boliger på Oksla i Arna

Byrådet anbefaler en plan for to boligfelt på Oksla i Indre Arna.

(06.02.2019)

Vil ikke utvide område for småbåthavn i Eidsvåg

Byrådet anbefaler å stanse et planinitiativ som vil legge til rette for utvidelse av småbåthavnområdet i Eidsvåg fordi det ikke er i samsvar med overordnet arealformål i Kommuneplanens arealdel (KPA).

(30.01.2019)

Vil ha kultur på Dikkedokken

Byrådet anbefaler ikke det private forslaget til transformasjon av Dikkedokken, men vil følge opp bystyrets vedtak om å sette av tomten til kulturformål.

(31.01.2019)

Vil gjøre Bankvegen trafikksikker med fortau

Byrådet foreslår å etablere et 40 meter langt og 2.5 meter bredt fortau langs Bankvegen vest for Ytre Arna barne- og ungdomsskole.

(31.01.2019)

Vil gjøre Johan Berentsens vei trafikksikker med fortau

Byrådet anbefaler plan for etablering av et 380 meter langt og 2,5 meter bredt fortau på deler av den kommunale Johan Berentsens vei i Laksevåg.

(31.01.2019)

Foreslår strategi for drift og vedlikehold av kommunale veger

I forslaget til strategi for 2019 til 2028 anbefaler byrådet blant annet at det etableres et vinterdriftsfond som bygges opp i år med gode vintre og brukes i år med utfordrende vintervær.

(12.12.2018)

Forbereder strategi for sjøfronten i Bergen

Byrådet starter arbeidet med å avklare mål, strategier og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

(21.11.2018)

Høring: Forslag om endring i forskrift om minsteareal for hjortejakt

Bergen kommune foreslår et differensiert minsteareal for jakt på hjort tilsvarende 500 dekar for områder definert som sammenhengende jordbruksareal, og 750 dekar for øvrige deler av kommunen.

(27.12.2018)

Legger frem plan for boliger for studenter

- Et velfungerende boligmarked er viktig både for å tiltrekke seg studenter, men også for å få sørge for at de ønsker å bli boende etter studiene, uttaler byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn.

(16.11.2018)

Foreslår handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett 2018-2019

Byrådet anbefaler forslag til handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett i perioden 2018-2019, det vil si frem til ny sykkelstrategi er vedtatt.

(07.11.2018)