Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Har fordelt tilskudd til klima og miljøtiltak for 2019

Disse lag og organisasjoner får tilskudd til klima og miljøtiltak for 2019:

(11.04.2019)

Les forslag til Kommuneplanens arealdel 2018

Nå sender byrådet frem forslag til kommuneplanens arealdel (KPA). Dette er en plan for fremtidens bystruktur: den kompakte gåbyen, der innbyggerne kommer nærmere hverandre, og har gangavstand både til kollektivtilbud og daglige gjøremål.

(28.03.2019)

Vil gi rammetillatelse til hotell i Solheimsgaten 5

Byrådet vil gi rammetillatelse for oppføring av hotell i Solheimsgaten 5. Tillatelsen gis på vilkår om at prosjektet bearbeides med hensyn til visuelle kvaliteter og revidert plan for kaipromenaden.

(27.03.2019)

Vil ha studentboliger i repslager-anlegget på Fjøsanger

Byrådet anbefaler plan for å utvikle det fredete repslageranlegget til studentboliger.

(13.03.2019)

Vil avslå søknad om godsterminal på Koengen

Byrådet anbefaler at Bane Nors søknad om å etablere midlertidig godsterminal for mottak av biler på Koengen avslås.

(06.03.2019)

Redegjør for håndteringen av dambruddet i Munkebotsvatnet

Byrådet redegjør for håndteringen av bruddet på den midlertidige dammen som ble bygget i forbindelse med arbeidet med å lage ny permanent dam i Munkebotsvatnet.

(06.03.2019)

Vil ha statlig sikring av 11 friluftsområder

En tinglyst erklæring om statlig sikring gir mulighet for å søke om statlige midler til tilrettelegging av friluftsområdet.

(06.03.2019)

Har vedtatt endringer i forvaltningen av hjort

Byrådet har behandlet et forslag om endring og differensiering av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune.

(14.03.2019)

Anbefaler ikke plan for boliger ved Mildevegen

Med hovedbegrunnelse på føringer i gjeldende kommuneplan og kommunedelplan Mildehalvøya, ønsker byrådet ikke å vedta plan for bygging av boliger sør for Arboretet.

(05.03.2019)

Snart klart for nye søyler på Torgallmenningen

Byrådet anbefaler gjennomføringsvedtak for nye søyler på Torgalmenningen,inkludert belysning. Prosjektet har en total kostnadsramme på 25 millioner.

(06.03.2019)

Vil sanere Neset avfallsdeponi

Byrådet vil sanere Neset avfallsdeponi, eit nedlagt kommunalt deponi ved Haukelandsvatnet på Unneland. Totalkostnaden for prosjektet er 55,1 millionar kroner.

(06.03.2019)

Reviderer risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Byrådet har vedtatt oppstart av arbeid med revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen. Klimatilpasning og informasjonssikkerhet er eksempler på utfordringer som vil bli analysert.

(28.02.2019)

Anbefaler bybanedepot i fjell i Nordre Lyshovden

Depotet er planlagt som fjellanlegg, der del av et servicebygg vil ligge i dagen. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor er planlagt i fjell.

(06.02.2019)

Vil arbeide videre med løsning for turveg på Nattland og Sædalen

Som svar på et innbyggerforslag vil byrådet arbeide videre med en løsning for turveg mellom Nattland og Sædalen og Kringlebotn.

(06.02.2019)

Anbefaler ikke videre arbeid med plan på Brurås

Byrådet anbefaler at det ikke arbeides videre med et forslag om å etablere næringsvirksomhet på en boligtomt på Søre Brurås, Haukås i Åsane.

(06.02.2019)