Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Har endret detaljreguleringsplan for Jonsokhaugen boligområde

Byrådet har vedtatt endring ved forenklet prosess av detaljreguleringsplan for Jonsokhaugen i Fana.

(18.12.2019)

Vil utvikle Loddefjord for fremtiden

Byrådet har vedtatt å utarbeide forslag til strategisk planprogram for Loddefjord.

(18.12.2019)

Regulerer for byutviklingspilot i Grønneviken

Byrådet skal legge reguleringsendring for Møllendal vest på høring. Områdeplanen skal tilpasses for å sikre intensjonene som ligger i vinnerforslaget fra arkitektkonkurransen "Adaptable city".

(11.12.2019)

Forlenger Hjertesone-prosjektet

Byrådet har fått status for prosjektet Hjertesone og forlenger trafikksikkerhetsprosjektet til ut 2020.

(12.12.2019)

Starter planarbeid for idrett og boliger på Slettebakken

Byrådet starter opp planarbeid for området ved Slettebakken og sender forslag til planprogram på høring.

(05.12.2019)

Skal tildele tilskudd til miljøorganisasjoner

Byrådet har fordelt én million kroner til miljøorganisasjoner, og fordeler tilskuddet slik:

(05.12.2019)

Byrådet følger opp vedtak om fallunderlag av plast

Bystyrevedtaket om å ikke kjøpe fallunderlag av plast til skoler, barnehager og lekeplasser har medført nye problemstillinger som byrådet nå følger opp.

(27.11.2019)

Starter utviklingsprogram for Dokken

Som en oppfølging av opp bystyrets bestilling om å følge opp arbeidet med å transformere Dokken vil byrådet starte opp et utviklingsprogram. Oppstartsaken beskriver organisering og fremdrift for det videre arbeidet.

(13.11.2019)

Har behandlet planer for Store Lungegårdsvann

Byrådet har behandlet en reguleringsplan som skal gi overordnede rammer for forvaltning av Store Lungegårdsvann.

(16.10.2019)

Anbefaler å endre reglene for boligsoneparkering

Byrådet legger frem forslag om endringer i forskrift om boligsoneparkering, og at forskriften trer i kraft fra 1. januar 2020.

(25.09.2019)

Vil etablere ti nye boliger i Østre Hopsvegen

Byrådet anbefaler en plan som legger til rette for ti nye boliger i Østre Hopsvegen, utbedring av Kloppedalsvegen og etablering av friområde med turvei.

(18.09.2019)

Skal kutte bruk av plast

Byrådet legger fram en plan for smartere plastbruk i Bergen kommune.

(14.08.2019)

Vil ta lederrolle i arbeidet med FNs bærekraftsmål

Byrådet ønsker å ta en lederrolle som pådriver for arbeidet med FNs bærekraftsmål, både i Bergensregionen og Norge.

(15.08.2019)

Kommunedelplan for overvann skal bedre forhindre flom og ras

Våtere vær og fortetting av byen øker utfordringene med å ta hånd om overvannet. Byrådet ønsker å jobbe for at vannet skal få sin naturlige plass i det blå-grønne bybildet, og vil bruke de mulighetene som finnes for å utnytte overvannet til noe positivt.

(15.08.2019)

Har lagt frem utkast til skogplan for Bergen kommune

Planen gir en oversikt over skogen i Bergen kommune, og belyser viktigheten av skogbruket i kommunen, både ved å påpeke betydningen i forhold til FNs bærekraftsmål og peke på fremtidige muligheter og utfordringer.

(15.08.2019)