Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Foreslår strategi for drift og vedlikehold av kommunale veger

I forslaget til strategi for 2019 til 2028 anbefaler byrådet blant annet at det etableres et vinterdriftsfond som bygges opp i år med gode vintre og brukes i år med utfordrende vintervær.

(12.12.2018)

Forbereder strategi for sjøfronten i Bergen

Byrådet starter arbeidet med å avklare mål, strategier og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

(21.11.2018)

Legger frem plan for boliger for studenter

- Et velfungerende boligmarked er viktig både for å tiltrekke seg studenter, men også for å få sørge for at de ønsker å bli boende etter studiene, uttaler byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn.

(16.11.2018)

Foreslår handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett 2018-2019

Byrådet anbefaler forslag til handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett i perioden 2018-2019, det vil si frem til ny sykkelstrategi er vedtatt.

(07.11.2018)

Har tildelt del to av tilskudd til klima- og miljøtiltak

Byrådet har fordel én million kroner i bevilging til klima- og miljøtiltak for 2018.

(08.11.2018)

Ønsker ikke hundejorde i Nygårdsparken

Byrådet ønsker ikke hundejorde i Nygårdsparken slik det er ønsket i et innbyggerforslag, men vil utrede øvre deler av Skanseparken og Løvstien overfor Solheimslien.

(24.10.2018)

Anbefaler plan for Gamle Betanien

Byrådet anbefaler plan for omregulering fra kontor til bolig i Gamle Betanien i Kalfarveien. Villa Balconen foreslås regulert til rekkehusleiligheter og det foreslås et nybygg.

(17.10.2018)

Legger to alternativer til plan for Nyborg næringsområde på høring

Byrådet har vedtatt å legge på høring offentlig områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde med to alternativer som er tilpasset to ulike traséer for bybanen.

(03.10.2018)

Broen på Nygårdstangen skal hete Nonnekloppen

Byrådet vedtok 20. september at den nye gang- og sykkelbroen mellom ADO Arena og Brannstasjonen skal hete Nonnekloppen.

(20.09.2018)

Vil gjøre Kristianborg barnehage permanent

Byrådet er positivt til forslag om å endre den midlertidige barnehagen på Kristiansborg til permanent barnehage for 160 barn.

(19.09.2018)

Vil avslå omdisponering av friområde til boliger på Bønes

Byrådet anbefaler at plan for å omdisponere et regulert friområde til konsentrert boligbebyggelse på Bønes avslås.

(19.09.2018)

Vil avvise plan for Folldalen

Byrådet mener at et forslag til plan for blokkbebyggelse med 170-200 nye boenheter i Folldalen ikke har tilstrekkelige kvaliteter og foreslår at planen ikke vedtas.

(19.09.2018)

Anbefaler plan for sykkelstamvei Lagunen – Skjoldskiftet

Byrådet anbefaler plan som legger til rette for en separering av gående og syklende, fjerning av biladkomst på traseen, samt utbedring av kryss.

(12.09.2018)

Vil ruste opp Olav Kyrres gate

Byrådet anbefaler et forprosjekt for opprusting av Olav Kyrres gate, med forventet anleggsstart i mars 2019.

(12.09.2018)

Anbefaler to nye bygg på Bellevue

Planforslaget legger til rette for oppføring av boligblokker med 16 boenheter fordelt på to bygninger som varierer fra to til seks etasjer.

(05.09.2018)