Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker midlertidig økte bompengetakster

Byrådet mener det er bra at det foreligger et forslag til sentral forskrift om midlertidig økte bompengetakster i Bergen, men mener det haster å få den vedtatt.

Bergen kommune har mottatt høringsutkast til sentral forskrift om midlertidig økte bompengetakster fra Samferdselsdepartementet.

Byrådet er tilfreds med at det foreligger et forslag til sentral forskrift om midlertidig økte bompengetakster i Bergen til bruk på dager med fare for høy luftforurensning, men peker på at det haster å få vedtatt en forskrift som gjør det mulig å ta den i bruk den kommende vinteren.

Basert på lokale innspill

Forslaget til forskrift baserer seg i all hovedsak på lokale innspill. Forskriften gir mulighet til å iverksette femdobling av gjeldende bompengetakster ved varsel om høy luftforurensning, definert som overskridelse av grenseverdier for NO2 og PM10, med sannsynlig varighet i to dager eller mer. Takstene skal omfatte alle trafikantgrupper med unntak av trafikanter som er gitt fritak fra betaling av bompenger.

Finansiere gratis kollektivtransport med bompenger?

I følge §4 i forslaget kan inntekter fra takstøkningen nyttes til å dekke kostnader til de tiltakene som kommunen og fylkeskommunen finner er nødvendig for å få ned biltrafikken.Denne bestemmelsen gir grunnlag for å finansiere gratis kollektivtransport med bompenger som et supplerende tiltak ved innføring av beredskapstakster. Samtidig er Samferdselsdepartementet usikker på om veglovens § 27 andre ledd faktisk gir hjemmel til en slik bestemmelse.

Vil endre vegloven

For å gjøre veglovens klarere på dette området, vil Samferdselsdepartementet foreslå endring av veglovens § 27 andre ledd om bruk og myndighet til å regulere bruk av bompenger. Departementet vil vurdere nærmere om en må avvente ikraftsetting av § 4 i forskriften til lovendringen eventuelt er vedtatt. Dersom departementet velger å fastsette forskriften uten at § 4 i høringsutkastet blir gjort gjeldende før endring av vegloven er iverksatt, vil forskriften i første omgang ikke gi anledning til å bruke økte bompengeinntekter til gratis kollektivtransport ved en eventuell gjennomføring av beredskapstakster. I vedtak i bystyret og fylkestinget er inndekning av kostnader til gratis kollektivtransport gjennom bompenger satt som en forutsetning for å innføre beredskapstakster i Bergen. En forsinket ikrafttredelse av § 4 vil i praksis kunne innebære at det ikke blir mulig å benytte beredskapstakster som tiltak den kommende vinteren.