Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bygge 11 nye boenheter i Fredlundveien

Byrådet anbefaler en plan for 11 nye boenheter fordelt på to felt mellom Øvre Fredlundveien og Fredlundveien i Årstad.

En eksisterende enebolig videreføres i planen. Resten av eiendommen er ubebygget.

De nye boligene foreslås tilrettelagt med felles uteoppholdsarealer på bakken, fordelt på tre separate areal. Stien som går gjennom planområdet i dag, er planlagt videreført.

Planforslaget legger til rette for en oppstramming av eksisterende vegkryss mellom Løbergsalleen/Grønnestølsveien og Fjøsangerveien. Det innebærer nytt fortau på nordsiden av Grønnestølsveien. For Løbergsalleen og Fredlundveien foreslås sikring av frisiktsoner.

Byrådet er positivt til at det legges til rette for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs Grønnstølsveien fra Fjøsangerveien.

Saken skal videre til komite og bystyre.

Les dokumentene i saken