Gå tilbake til:
Du er her:

Legger planforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen til høring

Byrådet har vedtatt å legge et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen til høring. Høringsfristen er 21. februar, og Bergen kommune inviterer til informasjonsmøter i januar.

Den foreslåtte bybanetraseen fra Kaigaten til Spelhaugen er 10,8 kilometer lang og har ni nye holdeplasser, inkludert midlertidig holdeplass i Kaigaten. Sammenhengende sykkelveg langs traseen ligger også i planforslaget. Byrådet legger frem planforslag med to alternativer for bane i Fløen, med ulike tunnelpåhugg.

Planarbeidet er delt inn i fire delstrekninger:

Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten, mellom Peter Motzfeldts gate og Christies gate. Holdeplassen her skal bare betjene den nye linjen til Fyllingsdalen, mens dagens endeholdeplass fortsatt skal betjene linjen til Flesland. Den nye, midlertidige holdeplassen vil med enkle grep bli gjort til permanent holdeplass med gjennomgående spor ved videreføring av linjen når byggetrinn 5 mot Åsane er etablert. Hoveddelen av investeringene ved utbygging vil derfor ha varig verdi. Løsningen gir minimale inngrep i byrommet.

Les dokumentene i saken

Delstrekning 1, Nonneseter – Kronstad.

Delstrekning 1 har fire nye holdeplasser: Lungegårdskaien, Møllendal, Haukeland sykehus og Kronstad. Banetraséen kobler seg på eksisterende banetrasé sør for Nonneseter og går langs godsterminalen fra Lungegårdskaien til Møllendal. Fra Møllendal går banen i tunnel til Kronstad via Haukeland. I Møllendal/Fløen er det regulert to alternative tunnelpåhugg. Holdeplassen ved Haukeland sykehus ligger under bakken og er foreslått regulert med to oppganger. På Kronstad er eksisterende og ny bybanelinje koblet sammen. Dagens depot og verkstedsfunksjon for Bybanen på Kronstad skal ikke opprettholdes. Det reguleres gang- og sykkelvei fra Nonneseter til Kronstad. Dagens jernbanetunnel gjennom Kronstad reguleres til gang- og sykkeltunnel.

Les dokumentene i saken

Delstrekning 2, Mindemyren

Traséen går fra Kronstad på eksisterende jernbanespor til Mindemyren og ligger midtstilt i Kanalveien med en holdeplass like sør for dagens postterminal. Planforslaget regulerer areal til midlertidige rigg- og anleggsområder for Bybanen, og adkomst til eiendommer langs Kanalveien i perioden frem til områdeplanen for Mindemyren blir gjennomført. Planen omfatter blant annet også hovedrute for sykkel fra Minde Alle og sør til tunnelpåhugget for Bybanen, og løsning for krysset mellom Minde alle og Kanalveien.

Les dokumentene i saken

Delstrekning 3, Mindemyren – Fyllingsdalen

Delstrekning 3 har tre nye bybanestopp: Kristianborg, Oasen og Spelhaugen. Planområdet strekker seg fra sør på Mindemyren ved NRK, via tunnel til Fyllingsdalen sentrale deler, langs Oasen og videre til endestopp i Spelhaugen. I Spelhaugen legges det til rette for et depot til 14 bybanevogner.

Bryter barrierer

Denne delen av traseen kopler Bergensdalen med Fyllingsdalen, og åpner for nye og effektive reisestrømmer. For eksempel vil en som er bosatt ved Oasen bydelssenter bruke cirka 15 minutter til Haukeland. Byrået peker på at en egen sykkeltunnel vil være et banebrytende grep for å øke sykkelbruken i Bergen.

Les dokumentene i saken

Her gir du innspill

Ettersom plan for Bybanen til Fyllingsdalen og plan for Nygårdstangen er gjensidig avhengig av hverandre, legger byrådet samtidig ut til høring et planforslag for godsterminal på Nygårdstangen.

Se kunngjøringene for de enkelte strekningene og send merknad her