Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler plan for boliger i Wergelandsalleen

Byrådet anbefaler plan for nye boliger i Wergelandsalleen i Årstad, men vil redusere antall bygninger fra seks til fem.

Eiendom 1 AS sitt forslag til plan omfatter seks bygninger med til sammen 13 boenheter, som byrådet anbefaler at reduseres til fem bygninger. Bygningene er organisert rundt et felles, bilfritt tun. Eksisterende bebyggelse, det vil si to villaer med garasjer, forutsettes revet.

Egner seg til fortetting

Byrådet mener området egner seg godt til fortetting, tatt i betraktning kort avstand til Bybanen og kollektivtrafikk og nærhet til butikksenter og andre tjenestetilbud.

Vil utbedre kryss

For å få tilfredsstillende frisikt og økt trafikksikkerhet foreslås krysset Wergelandsallen-Fageråsen utbedret og den nordlige delen av Wergelandsalleen åpnet for toveistrafikk for de boligene som har atkomst fra denne delen av veien.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.


Les dokumentene i saken.