Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler plan for Kokstad øst

Kokstad øst er et eksisterende næringsområde med cirka 100 næringseiendommer.Planforslaget åpner for inntil 1 360 000 m2 nytt bygningsareal.

Byrådet viser til at Kokstad øst er et stort, viktig og framtidsrettet næringsområde i Bergen, og at planforslaget legger til rette for en fortetting av et eksisterende næringsområde som gir en høyere grad av utnyttelse enn i foreslåtte næringsområder sør for Flyplassvegen (KDP BLÅE).

Gir bedre balanse mellom bolig og arbeidsplasser

Ved bybanestopp legges det til rette for en urban utvikling og ved stopp som ikke berøres av støyrestriksjoner, legges det til rette for boliger som bidrar til en bedre balanse mellom boliger og arbeidsplasser i Ytrebygda.

Fremtidig byggepotensiale er fordelt på kontor/tjenesteyting (49 %), næring/industri (34 %), arealkrevende handel (10 %), bolig (6 %) og detaljhandel (1 %). Planforslaget legger til rette for økt utnyttelse med kombinerte formål handel/kontor/boliger nær bybanestopp, mens mer arealkrevende næringer som er avhengige av god biladkomst, foreslås lokalisert utenfor gangavstand til bybaneholdeplass.

Må utrede støy nærmere

Planen åpner for nye boliger på til sammen om lag 106 000 m2, i senterområdene. Størstedelen av området ligger innenfor gul sone for flystøy. Støy må derfor utredes nærmere i detaljregulering og byggesak. Planen åpner for innglassing av private altaner som avbøtende tiltak mot støy. Det er to eksisterende boligområder innenfor planområdet, Kokstadgrenda og Breiholten. Disse opprettholdes uten endringer.

Tilrettelegger for sykkel

Vegnett foreslås oppgradert og det er tilrettelagt for mer bruk av sykkel. Kokstadvegen er bydelsrute i Sykkelstrategien, og her foreslås regulert inn separat sykkelveg. Langs Kokstadflaten og forlengelse av Kokstadvegen mot vest er det vist sykkelfelt i kjørebanen. Langs Kokstaddalen er det, på grunn av eksisterende bebyggelse, kun funnet plass til tosidig fortau.

Planforslaget er utarbeidet av Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten i samarbeid med Bergen Tomteselskap. Bakgrunn for planarbeidet er et ønske om bedre utnyttelse av næringsarealene, samt å tilføre området kvaliteter som bidrar til en positiv stedsutvikling.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken