Gå tilbake til:
Du er her:

Vil lage ro- og padleanlegg på Langeholmen

Byrådet er positiv til planene for utvikling av et felles regionalt anlegg for padling og roing i og ved Nordåsvannet.

Byrådet foreslår at det opparbeides seks permanente banestrekk, samt to ekstra strekk til regatta, slik at den permanente delen av anlegget til enhver tid fremstår som et fullverdig ro- og padleanlegg.

Ny strandsone

Samtidig legger planforslaget opp til etablering av en ny strandsone med turveg og badeplass, og at gang- og sykkelanlegget langs Straumeveien rustes opp til høy standard. I tillegg forbedres busstopp til leddbuss, og tilhørende venteareal utvides.

Planen er at de nye landarealene bygges av steinmasser fra store samferdselstiltak.

Et anlegg for hele byen

Byrådet mener det er mulig å utvikle idrettsarealer, park og grøntarealer, gang- og sykkelvei samt veinettet i området på en måte som hele byen vil kunne være tjent med, og anbefaler at Idrettsanlegget tilrettelegges for bredde- og turaktivitet.

Saken skal videre til komité og bystyre.

Les dokumentene i saken.