Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem forslag til byvekstavtale for Bergen

Byrådet skal legge forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen 2017-2023 til bystyret for godkjenning.

Byvekstavtalen er tett knyttet til bompengesøknad for ny Bypakke Bergen, som skal sikre nødvendig lokalt bidrag til finansiering av innholdet i byvekstavtalen.

Avtalen er avgrenset til Bergen kommune

I forbindelse med fremtidige revisjoner er det en målsetting at avtaleområdet skal utvides til flere kommuner. Hovedmålsettingen er å bidra til nullvekst i personbiltransporten, det vil si at veksten i personbiltransport skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.

Ett nytt stort investeringsprosjekt

Forslag til 1. generasjons byvekstavtale inneholder ett stort/nytt investeringsprosjekt, Bybanens byggetrinn 4 fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, med en kostnadsramme p.t.på 6,2 mrd kroner.

Forplikter seg om arealebruken

Gjennom forslaget til avtale forplikter partene seg til en arealbruk som støtter oppunder og bidrar til å nå nullvekstmålet for personbiltransport.

Utbygging av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, oppgradering av terminalfunksjonene på Nygårdstangen, oppgradering av Bergen stasjon og mindre tiltak på Vossebanen er også inkludert i forslaget til byvekstavtale.

Økt satsing på programområder

Avtaleforslaget legger til en kraftig økt satsing på programområder. Det er satt av totalt om lag 3,3 mrd kroner til slike tiltak i avtaleperioden. Det er også lagt opp til en styrking av drift av kollektivtransporten.

Finansieringskilder

Satsingene har følgende finansieringskilder:

Statlige midler:

  • 50 % av kostnadene til Bybanen til Fyllingsdalen, p.t. 3,1 mrd kroner.
  • 1,5 mrd kroner til programområder på riksveg
  • 1,4 mrd kroner over belønningsordningen, primært til drift av kollektivtransport. Summen er basert på gjeldende belønningsavtale (2015-2018) og vil bli reforhandlet i forbindelse med reforhandling av byvekstavtalen senest 2018.
  • 100 % finansiering av jernbanetiltak i avtalen

Fylkeskommunale midler:

  • Videreføring av det fylkeskommunale bidraget i Bergensprogrammet. I 2017 er dette bidraget på 255 mill kroner, og dette nivået legges inn i hele avtaleperioden.

Bompenger:

I sak om ny bypakke for Bergen, legges det opp til en ny bompengeordning som vil gi vel 1 mrd kroner per år i netto bompengeinntekter når den trår i kraft. Ordningen vil tidligst være i full drift i 2019, ettersom den forutsetter etablering av nye bomstasjoner. Det legges opp til miljødifferensierte bompengetakster, som medfører høyere takst på biler som bidrar mest til forurensning, og minst til biler med lave utslipp

Forplikter seg mht. arealbruken

Gjennom forslaget til avtale forplikter partene seg til en arealbruk som støtter oppunder og bidrar til å nå nullvekstmålet for personbiltransport.

Kraftig økning i statlige bidrag til Bergen

Byrådet er tilfreds med at det nå foreligger et fremforhandlet forslag til avtale mellom partene. Den fremforhandlede byvekstavtalen vil gi om lag 6 mrd kroner til transportinfrastruktur i Bergen de neste årene. Med den foreliggende avtalen utgjør statlige finansieringsbidrag over 40 prosent av totalrammen. Til sammenlikning har statens bidrag i Bergensprogrammet (2002-2017) utgjort mindre enn 15 prosent.

Forslag til ny bompengesøknad

For å kunne inngå en byvekstavtale, forutsettes lokalpolitiske vedtak om tilstrekkelige lokale finansieringsbidrag. Det foreligger nå et grunnlag for dette gjennom forslag til ny bompengesøknad for en ny bypakke i Bergen. Denne innebærer en utvidelse av bompengeordningen i Bergen med 14-15 nye bomstasjoner, som i følge beregninger vil gi en økning av inntektene gjennom dagens ordning (Bergensprogrammet), fra cirka 675 mill kroner i 2016 til vel 1 mrd per år i ny ordning. Dersom denne påkrevde inntektsøkningen skulle vært håndtert innenfor eksisterende bomsnitt, måtte dagens takster vært doblet, noe byrådet anser som uakseptabelt.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken