Gå tilbake til:
Du er her:

Legger kart for blå og grønn natur i Bergen på høring

Byrådet har vedtatt å legge temakart for sammenhengende blågrønne strukturer til høring som tillegg til forslaget til ny Kommuneplanens arealdel.

Med "den blågrønne strukturen" menes nettverket av blågrønne områder som ligger mellom og utenfor bybebyggelsen. Dette er store og små naturområder, kulturlandskap og mer urbane områder tilrettelagt for lek og rekreasjon, samt vassdrag og vassdragenes omgivelser.

Det nye temakartet erstatter det eksisterende temakart Grøntfaglige interesser som allerede ligger ute på høring i tilknytning til Kommuneplanens arealdel. Når arbeidet er ferdigstilt overføres de blågrønne strukturene til selve arealkartet til Kommuneplanens arealdel og vil gi rettslige føringer ved neste rullering.

Viser prinsipptraseer

Temakartet viser en sammenstilling og systematisering av eksisterende data og registreringer. Hovedelementene i den blågrønne infrastrukturen er landbruk- natur og friluftsområder/byfjellsområdene, de store vassdragene og de større regulerte grøntområdene. Forslag til sammenhengende, blågrønn hovedstruktur er vist som grove prinsipptraseer. Hovedstrukturen viser eksisterende blågrønne forbindelser og hvordan de kan styrkes og videreutvikles til et sammenhengende nettverk.

Andre tema i kartet

Vist i kartet er blant annet også grønne og blå formål i Kommuneplanens arealdel, offentlige parker, byrom og opparbeidede grønne områder større enn fem dekar, elver og større bekker i rør, eksisterende tur- og gangtraseer,fremtidige turtraseer og økologiske korridorer.

Skal bidra til kvalitet i fortettingen

Byrådet ser på arbeidet med å videreutvikle sammenhengende blågrønne strukturer som et vesentlig bidrag for å gi kvalitet i fortettingen.

Temakartet for blågrønne strukturer er et skritt på veien for å nå målet om sammenhengende blågrønne strukturer i Bergen. Arbeidet med blågrønne strukturer skal videreføres slik at kartet kan brukes helt konkret som grunnlag for plan- og byggesaksbehandlingen.

Høringssaken vil bli annonsert i Kommunetorget og kunngjort på nett.

Les dokumentene i saken