Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ikke anbefale plan for nye boliger på Langaneset

Ut fra en samlet vurdering av planforslaget, flystøy og lokalisering, anbefaler ikke byrådet forslag til plan for utbygging av cirka 275 nye boliger på Langaneset.

Planforslaget omfatter nye boliger i ubebygde områder, og fortetting i eksisterende boligområder. I østre del av planområder mot Hjellestad-vegen legges i hovedsak opp til blokk- og rekkehusbebyggelse, mens det i vestre del av planområdet planlegges frittliggende småhusbebyggelse.

Gul flystøysone

Avstand til lokalsenter i Blomsterdalen er cirka. 1,7 km og det er cirka 2,5 km til kollektivterminalen og bybanen i Birkelandskiftet. Området ligger sør/sør-øst for Flesland flyplass og innenfor gul flystøysone. I planen foreslås flere avbøtende tiltak og utforming for planlagt bebyggelse og uteoppholdsareal i forhold til flystøy, samt for vegtrafikkstøy fra Hjellestadvegen. Planområdet har flystøynivå fra 62 dB i vest til 55 dB i østlig del.

Mål om kompakt bystruktur

Byrådet ser generelt positivt på planer for boligbygging og behovet for å kunne redusere en skjev balanse bolig-arbeidsplass i Ytrebygda, men anser at avstanden til lokalsenter, bybane, skole og barnehage blir for stor i forhold til mål om en mer kompakt bystruktur med reduserte transportbehov og mer bruk av gange og sykkel. Krav om avbøtende flystøytiltak for bebyggelse og uteoppholdsareal er ikke er mulig å oppfylle i planforslaget.

Les dokumentene

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre