Gå tilbake til:
Du er her:

Ett steg nærmere bystrand ved Store Lungegårdsvann

Byrådet anbefaler at det fattes gjennomføringsvedtak for fyllingsarbeid og prosjektering av Bystranden ved Store Lungegårdsvann.

Bystyret fattet endelig vedtak i saken 20. juni 2018.

Det byr seg en unik mulighet til å etablere en bystrand som en del av Lungegårdsparken når parken flyttes lenger ut og etableres på fylling i vannet, på utsiden av den kommende bybanetraseen.

Større park enn i dag

I reguleringsplanprosessen for Bybanen ble det gitt tillatelse til å utvide fyllingen slik at parkens areal kan økes med 50 prosent i forhold til det arealet som Lungegårdsparken har i dag.

Den nye parken blir tilrettelagt med bystrand og flere oppholdssoner.

Mens det er Bybanen Utbygging som skal dekke reetableringen av den eksisterende parken, er det Bergen kommune som skal dekke utvidelsen av parken med bystrand. I Handlings- og økonomiplanen for 2018-2021 er det satt av 120 millioner til utfylling av steinmasser i Store Lungegårdsvann.

Vil ha strand langs hele østsiden

Byrådet forutsetter at det planlegges strand langs hele østsiden av Store Lungegårdsvann og ønsker at fakultet for Kunst musikk og design ved Universitetet i Bergen inviteres med i planleggingen.

Byggestart i 2022-2023

Bygging av den nye bystranden og parken kan starte i 2022-2023 når anleggsperioden for Bybanen er ferdig. Fremdriften blir slik:

  • 2018: Fyllingsarbeid for nytt parkareal etappe 1. Masser hentes fra Hordnesskogen. Programmering av innhold og utforming av parken.
  • 2018 - 2019: Mulighetsstudie, avklaring av utforming av parken.
  • 2019 - 2020: Fyllingsarbeider etappe 2. Masser fra tunnelene langs Banetraseen.
  • 2020 - 2021: Prosjektering
  • 2022 - 2023: Bygging av den nye bystranden og parken.

Saken skal videre til komite og bystyre.

Les dokumentene i saken.