Gå tilbake til:
Du er her:

Vil avvise plan for Folldalen

Byrådet mener at et forslag til plan for blokkbebyggelse med 170-200 nye boenheter i Folldalen ikke har tilstrekkelige kvaliteter og foreslår at planen ikke vedtas.

Planen omfatter et område ved Råstølen som i dag består av seks eneboligtomter, hvorav tre er bebygd med eneboliger. Det står også en låve og et veksthus som stammer fra driften av Eides planteskole. Deler av denne bebyggelsen står til nedfalls. Planforslaget forutsetter at eksisterende bebyggelse innenfor planområdet skal rives.

Er ikke stedstilpasset

Byrådet slutter seg til potensiale for fortetting utover den regulerte eneboligstrukturen for planområdet, men understreker at tett bebyggelse ikke er ensbetydende med blokkbebyggelse.Videre mener byrådet at planforslaget ikke har tilstrekkelige kvaliteter med hensyn til gjeldende Kommuneplanens arealdel (KPA), Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og forslag til ny KPA. Dette gjelder i særlig grad prosjektets manglende stedstilpasning med hensyn til byggehøyder, ivaretakelse av grønnstruktur, kulturminner og landskapsestetikk.

Vil bevare låven

Planområdet er en del av et allerede tett bebygget område, og det er etter byrådets vurdering behov for å ivareta og styrke gjenværende identitetsskapende og historiefortellende elementer. Låven med småkupert kulturlandskap kan bli et viktig møtested i bydelen. Byrådet mener en del av de karakteristiske låvene i Fana bør bevares som viktige lokale kulturminner som gir tidsdybde og minner om jordbruksdrift gjennom generasjoner - og århundrer.

Les dokumentene i saken

Saken skal videre til behandling i komité og bystyret