Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler plan for sykkelstamvei Lagunen – Skjoldskiftet

Byrådet anbefaler plan som legger til rette for en separering av gående og syklende, fjerning av biladkomst på traseen, samt utbedring av kryss.

Konsekvenser er rivning av et verksted, seks garasjer og en carport, samt endring av avkjørsler, murer og hager.

Byrådet ser at planen har betydelige negative konsekvenser for enkelte virksomheter og boliger, men viser til at delstrekningen er del av den sykkelstrekningen i kommunen med høyest trafikk, og har derfor også betydelig behov for tilfredsstillende standard, blant annet med en separering av gående og syklende. Byrådet peker også på at denne strekningen allerede er prioritert som statlig tiltak på riksveg gjennom Nasjonal Transportplan-prosessen.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken