Gå tilbake til:
Du er her:

Vil avslå omdisponering av friområde til boliger på Bønes

Byrådet anbefaler at plan for å omdisponere et regulert friområde til konsentrert boligbebyggelse på Bønes avslås.

I planforslaget legges det opp til bebyggelse i tre og fire etasjer og med maksimalt 19 boenheter.

Er i strid med overordnede planer

Planforslaget er i strid med gjeldende reguleringsplan, kommuneplan (KPA 2010) og forslag til ny kommuneplan der området er vist som grønnstruktur. Fylkesmannen i Hordaland har kommet med innsigelse til planforslaget fordi det ikke er dokumentert fullverdig erstatningsareal for friområdet samt at det forringer eksisterende grønnstruktur til liten gevinst for samfunnet.

Sikre blågrønne strukturer

Byrådet mener det er av vesentlig betydning å sikre blågrønne strukturer i byområdene, hensyn til barn og unges interesser, folkehelse og hensyn til klimatilpasning. Videre vurderes det foreslåtte prosjektet heller ikke å imøtekomme senere tids økte krav til lokalisering for å unngå økt personbiltransport og tilpasning til de bygde omgivelsene.

Les dokumentene i saken

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre