Gå tilbake til:
Du er her:

Legger to alternativer til plan for Nyborg næringsområde på høring

Byrådet har vedtatt å legge på høring offentlig områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde med to alternativer som er tilpasset to ulike traséer for bybanen.

Planen legger opp til at Nyborg skal omformes fra et bilbasert næringsområde til et urbant og attraktivt byområde med et mangfold av aktiviteter, næringsvirksomheter og et betydelig innslag av boliger. Planforslaget har potensiale for omtrentlig 5200 kontorarbeidsplasser, 1.600 boliger og 55.000 m2 forretningsareal (eksisterende og nye forretningsarealer, - detaljvare og arealkrevende varehandel). Det er satt av areal for to nye barnehager og ny skole.

To planalternativer

Planen legges til høring med to planalternativer fordi det fortsatt er en viss usikkerhet omkring bybanetrasé forbi Nyborg. Man har ikke tilstrekkelig kunnskap om grunnforholdene knyttet til bybanetunnel under "Ikeakrysset". For det andre, er vegsituasjonen endret i Åsane, ved at "Nyborgtunnelen" og det nye hovedvegkryss ved Forvatnet er mindre aktuelt. Dette kan åpne nye muligheter for en bybanetrasé i dagen mellom Åsane senter og Nyborg, som bør vurderes når planarbeidet for bybanen starter opp.

Alternativene

  • Planalternativ 1 er tilpasset bybanetrasé 1c, som forutsetter bane i bro over Forvatnet og med holdeplass sentralt i planområdet, ved den tidligere Tide-tomten vis á vis Gullgruven. Dette er en traséløsning som har blitt aktualisert etter endret valg av vegtrasé for E39 nordover .
  • Planalternativ 2, som er tilpasset bybanetrasé 2c (tunnelløsning) medfører en lang kulvert langs Åsamyrane og vil resultere i at holdeplassen må legges langt øst i området. På den annen side er det dette alternativet som berører færrest eiendommer og gir minst trafikale utfordringer.

Byrådet mener begge planalternativene viser gode plangrep som løser hovedintensjonen med planarbeidet, og legger til rette for en framtidig bybaneforbindelse gjennom Nyborg, med en sentrumskjerne tett på bybaneholdeplassen.

Selve høringssaken blir lagt ut under kunngjøringer når den er klar.

Les dokumentene i saken