Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår strategi for drift og vedlikehold av kommunale veger

I forslaget til strategi for 2019 til 2028 anbefaler byrådet blant annet at det etableres et vinterdriftsfond som bygges opp i år med gode vintre og brukes i år med utfordrende vintervær.

Tall fra prosjektet ASSS, (Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner) der Bergen kommune deltar sammen med de ni andre største kommunene, beregner etterslep på kommunale veier til 707 millioner kroner på adkomst, gang- og sykkelvei, gater og samleveier (eksklusive broer).

Fire hovedmål

Det er definert fire hovedmål for strategien:

  • Det skal være enkelt å gå og sykle i Bergen hele året.
  • Den grønne byen skal ivaretas i drifts- og vedlikeholdsarbeidet.
  • Det skal være sikkert og forutsigbart for alle å ferdes i Bergen.
  • Kapitalen i vegnettet skal ivaretas på en kostnadseffektiv måte.

Strategiene er godt forankret i kommuneplanens samfunnsdel, i nullvekstmålet, i nullvisjonen, i trafikksikkerhetsplanen og grønn strategi.

Byrådet mener en opprioritering av drift og vedlikehold for de myke trafikantene vil gi sterkere konkurransekraft for disse transportformene og dermed bidra til nullvekstmålet kommunen har forpliktet seg til gjennom byvekstavtalen og til målet om redusert biltransport fra grønn strategi.

Videre understreker byrådet blant annet behovet for å vektlegge tilpasning til klimaendringene, og peker særlig på behovet for fjellsikring og sikring av murer.

Dette vil det koste

Økt satsing på myke trafikanter vil ventelig koste 10 millioner årlig. Å stoppe veksten i vedlikeholdsetterslepet ventelig koste cirka 30 millioner årlig. Dersom etterslepet skal tas igjen, vil prislappen være 35-54 millioner årlig. Samtidig vil ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader ved et bedre vegnett reduseres noe, uten dette er tallfestet.

Tydeligere prioritering vil innebære at noen strekninger og typer tilbud får en høyere standard enn i dag, mens andre får en lavere standard.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyret

Les dokumentene i saken