Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler bybanedepot i fjell i Nordre Lyshovden

Depotet er planlagt som fjellanlegg, der del av et servicebygg vil ligge i dagen. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor er planlagt i fjell.

Bybanevognene får tilkomst fra den regulerte Bybanetunnelen gjennom Løvstakken.

Byrådet er tilfreds med at det etableres depot i fjell slik bystyret vedtok i reguleringsplanen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, delstrekning tre. Vedtaket var knyttet til Spelhaugen, men en lignende løsning i Nordre Lyshovden innehar mange av de samme fordelene. Løsningen i fjell i Nordre Lyshovden er ment å erstatte løsningen i Spelhaugen.

Gir effektiv drift

Bare en liten del av det store arealbehovet blir synlig på bakkeplan. Depot i Løvstakken gir en effektiv driftssituasjon fordi det reduserer mye tomkjøring til og fra depotet på Kokstad. Servicebygg i kombinasjon med vognstall i fjell slik det nå er foreslått, løser både behovet for oppbevaring, renhold og vedlikehold av bybanevognene og behovet for dagslys for ansatte. Fjellhallene er trukket lengst mulig frem med et glassbygg i front for å slippe dagslys inn i hallene.

Regulerer to fjellhaller

Planen regulerer to fjellhaller for totalt 18 oppstillingsplasser for Bybanen, mens det tidligere har vært definert et behov for oppstilling av 14 vogner. I tillegg reguleres en vognhall med mulighet for seks oppstillingsplasser. Denne bygges ikke i denne omgang. Muligheten til utvidelse som ligger i dette planforslaget, er ment å gi grunnlag for fleksibilitet for driftsopplegget i et langsiktig perspektiv, ift. fremtidige utvidelser av linjen.

Les dokumentene i saken.