Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt endringer i forvaltningen av hjort

Byrådet har behandlet et forslag om endring og differensiering av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune.

Åpning av jakt på hjortevilt og fastsetting av minsteareal fastsettes av kommunen ved lokal forskrift jf. hjorteviltforskriften § 6 første ledd.

Grunnet et tidligere høyt minsteareal på 1000 dekar har kommunen i en årrekke tildelt fellingstillatelser etter unntaksregelen i hjorteviltforskriftens § 7, som tillater inntil 50 prosent fravik fra minstearealet per fellingstillatelse.

I 2017 vedtok kommunen en ny lokal forskrift med et redusert minsteareal på 750 dekar. Byrådet ser at dagens situasjon krever ytterligere tiltak for å være i stand til å håndtere utfordringene knyttet til en stor hjortebestand, spesielt i tilknytning til landbruksområdene i kommunen. Byrådet mener at det er behov for et differensiert minsteareal på henholdsvis 500 dekar for de sammenhengende landbruksområdene og 750 dekar på de resterende arealene i kommunen.

Les byrådssaken