Gå tilbake til:
Du er her:

Vil slutte seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2020- 2023

Byrådet er tilfreds med at handlingsprogrammet sikrer tilstrekkelig finansiering av anleggsarbeidet på Bybanen mot Fyllingsdalen og planleggingen av Bybanen til Åsane.

Samtidig er byrådet opptatt av bedre geografisk fordeling av tiltak fremover.

Hovedsatsinger i perioden:

  • Utbygging av Bybanens byggetrinn 4 fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen og planlegging av Bybanens byggetrinn 5 fra Bergen sentrum til Åsane har høy prioritet.
  • Fullføring av andre igangsatte plan-, utrednings- og byggeprosjekt
  • Videreføring av sykkelbyavtalen, bysyklene og trafikksikkerhetsarbeidet
  • Begrenset oppstart av nye byggeprosjekter i 2020 for å sikre finansielt handlingsrom ved senere rullering av handlingsprogrammet.

Nye tiltak finansiert med fylkesvegmidler påbegynnes ikke i 2020 utover at nye bussholdeplasser opprustes og at det etableres flere gangveier til kollektivnettet. En del av forklaringen på at det ikke startes nye prosjekt, er at det bygges fylkesveganlegg også i tilknytning til Bybanen.

Forslag til ny KPA skal etter planen sluttbehandles i bystyret parallelt med handlingsplanen for Miljøløftet. Byrådet mener at kommende handlingsprogram for Miljøløftet bør styrke fokusere ytterligere på å tilrettelegge for realisering av Gåbyen i henhold til mål i Kommuneplanens samfunnsdel.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken