Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler forslag til hovedplaner for vannforsyning og avløp

Byrådet anbefaler hovedplaner for vannforsyning og for avløp og vannmiljø for perioden 2019 – 2028.

Hovedplanene er overordnede sektorplaner for vannforsyning og avløpshåndtering, og styrende for handlingsplaner og økonomiplaner som rulleres årlig.

Hovedplanene skal bidra til å gjennomføre de strategier som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel legger opp til:

Eksempelvis innebærer byfortetting og etablering av senterområder langs bybanetraseene prioritering av disse områdene når det gjelder fornyingstiltak og nødvendige oppgraderinger av VA-systemene. Å beholde og utvikle blågrønne strukturer (grøntområder, elver og vassdrag) er sentral i byutviklingen, og Bergen skal bevare og avsette arealer til sammenhengende blågrønne strukturer– også i fortettingsområdene.

Noen viktige oppgaver i vannforsyningen i perioden

Ny drikkevannsforskrift stiller sterkere krav til systematisk fornyelse av ledningsnettet og klarere krav til beredskap. Det skal utarbeides sikringspolicy for vannforsyningssystemene. For eksempel viser resultater fra forurensningsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med tilsigsområde viser at det er tydelig behov for beskyttelse av råvannskilden. Videre er det behov for å oppgradere Espeland vannbehandlingsanlegg slik at anlegget får to hygieniske barrierer mot parasitter. Vannbehov på lang sikt og behov for å vurdere andre kilder må også vurderes. Sikring av reservevannforsyning og samarbeid med omegnskommuner videreføres.Andre viktige tiltak er utbedringer for å bedre forsyningssikkerheten og redusere energibruken Fornying og oppgradering langs bybanetraseen til Åsane blir også viktig i neste planperiode.

Noen viktige oppgaver i avløpshåndteringen i perioden

Nødvendige tiltak for å møte endringer i nedbør og havnivå, som overtakelse av drift av noen sentrale byvassdrag. Kommunedelplan for overvann skal innføres.Avløpssystemene skal fornyes og oppgraderes langs bybanetraseen til Åsane. Det skal utvikles metoder for å bedre utnyttelsen av bioresten etter biogassanlegget som ressurs. Kilder til miljøgifter som slippes på avløpsnettet kartlegges, både for å redusere forurensningen i utslipp til sjøen, og for å sikre god kvalitet i slammet som brukes til gjødsel og jordforbedring.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken