Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler forslag til Kulturminnestrategi for Bergen

Strategien "Identitet med særpreg" utgjør første del av kommunedelplan for kulturminner for Bergen, som vil bestå av tre deler.

Strategien er kommunens viktigste kulturminnepolitiske dokument. Den er overordnet og gir retning for hvordan vi i Bergen skal styrke byen og bydelenes identitet og særpreg gjennom bærekraftig forvaltning av historiebærende elementer. Strategien beskriver utfordringer, dilemma og muligheter og kobler disse til regionale, nasjonale og internasjonale mål for bærekraftig samfunnsutvikling.

Både ivaretar og gir muligheter

"Identitet med særpreg» gjenspeiler kulturminners viktige rolle og fellesskapsverdi i et samfunn i endring. Strategien fokuserer både på ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljø og på mulighetene kulturminnene gir i utviklingen av Bergen.

Kommunedelplanen vil bestå av en overordnet strategi som peker ut kommunens kulturminnepolitikk , en kunnskapsdel som beskriver kulturlandskap, områder, strukturer, utvalgte eksempler og tematiske analyser samt en handlingsdel som skal følge opp utfordringer, visjoner, ambisjoner og mål med konkrete tiltak.

Sammen med del 2 og del 3 av Kulturminneplanen skal strategien:

 • Bidra til fortetting med kvalitet
 • Styrke Bergens særpreg
 • Fungere som en tydelig og forutsigbar plattform for by- og stedsutvikling
 • Være et utfyllende verktøy til § 8 byforming og arkitektur i Kommuneplanens arealdel
 • Gi grunnlag for videre veiledning om prioritering, bevaring, ny bruk og arkitektonisk tilpasning i plan- og byggesaksbehandling
 • Gi grunnlag for å søke tilskudd, blant annet. fra fylkeskommunen
 • Styrke forvaltningen av kommunale bygg og anlegg som kan bidra til identitet, særpreg og gi tidsdybde til sin bydel eller nabolag

Forslaget til del 1 kulturminnestrategi har fem hovedmål:

 • Identitet og særpreg:I Bergen skal vern av kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutviklingen.
 • Bærekraft:Bergen skal ivareta kulturminneverdier og forvalte dem gjennom ansvarlig og klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon.
 • Kunnskap:Forvaltningen av kulturminner i Bergen skal baseres på kunnskap og forståelse.
 • Verdensarv: Bryggens kjerneverdier som verdensarv skal sikres.
 • Sikre:Bergen skal styrke innsatsen for å verne om og sikre vår kulturarv.

Byråden inviterte til innspillsmøte for å drøfte strategien som forberedelse til politisk behandling. Se presentasjonene og oppsummering av innspillsmøtet.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken