Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler forslag til ny arkitekturstrategi for Bergen

Byrådet anbefaler forslag til ny arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen kommune, Arkitektur+.

Arkitekturstrategien er kommunens viktigste arkitekturpolitiske dokument. Forslag til ny arkitektur- og byformingsstrategi er todelt med en politisk-strategisk del, og en gjennomføringsdel. Dette er den politisk-strategiske delen.

Overordnet strategi

Arkitektur+ er en overordnet strategi som søker å tydeliggjøre sammenhengen mellom kommunens visjoner og mål for samfunnsutviklingen og hvordan arkitektur er et sentralt og viktig verktøy for å nå dem.

Arkitektur+ setter fokus på bymiljø, byrom, møteplasser, bo- og nærmiljø og gir anbefalinger til hvordan vi kan planlegge og utvikle de fysiske omgivelsene for å sikre en aktiv og attraktiv gå-by.

-Det har vært et viktig mål for byrådet å styrke arkitekturens rolle for by- og samfunnsutviklingen, sier byråd Anna Elisa Tryti.

Tre hovedambisjoner for arkitektur

Arkitekturstrategien trekker opp tre hovedambisjoner for arkitektur i Bergen:

  • Å videreføre Bergens stolte internasjonale arkitekturarv og byplantradisjon.
  • Å styrke Bergens egenart og attraktivitet både lokalt og internasjonalt med forbilledlig og nyskapende arkitektur.
  • Å benytte arkitektur som verktøy for å nå våre mål om en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by.

Strategien konkretiserer ambisjonene gjennom retningslinjer for hvordan man kan bruke arkitektoniske grep og virkemidler:

  • Vakker, gjennom helhetlig utforming og estetisk opplevelse
  • Særpreget, gjennom samspillet mellom by og natur og utforme bymiljøer med egenart
  • Inkluderende, ved å utforme bebyggelsen slik at den stimulerer til vitalt liv på bakkeplan og ved å skape bygg og byrom som gir alle mulighet til å delta aktivt i fellesskapet og som stimulerer til sambruk
  • Grønn, gjennom lav energi og ressursbruk og ved å planlegge for et klima og samfunn i endring ved å prioritere fleksible løsninger og optimalisere arealbruken.

Bred medvirkning

Strategien er forsøkt laget slik at den skal være anvendelig i saksbehandling og prosjektutvikling, og for dialogen mellom kommunen og forslagstiller og mellom oppdragsgiver og konsulent. Det har vært en bred medvirkningsprosess med aktører internt i kommunen og med eksterne aktører innenfor byutvikling. Byarkitekten har gjennomført flere arbeidsmøter med sentrale aktører som skal være med å bruke strategien i praksis. Byråd for byutvikling inviterte også bredt til innspillsmøte for å drøfte strategien som forberedelse til politisk behandling. Se presentasjonene og oppsummering av innspillsmøtet

Fase 2 til høsten

Med mål om å gjøre arkitekturstrategien til et mer brukbart, forutsigbart og tilgjengelig verktøy, ønsker Byarkitekten å få laget en digital versjon som kan gi en tydelighet rundt kvalitet i fortettingen, og bidra med et rikt tilfang av referanser og eksempler. Dette gjøres høsten 2019.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken