Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem status og tiltak for miljøsituasjonen i Rådal-Hordnes

Byrådet mener statusgjennomgangen viser at kommunens oppgaver ivaretas på forsvarlig måte.

Samtidig ser byrådet behov for økt fremdrift på iverksettelse av nye miljøtiltak.

Tydelige krav

Fra offentlige myndigheter er det tydelige krav til de ulike aktiviteter og anlegg som er etablert i Rådal-Hordnesområdet. Saken gjennomgår de ulike anleggene og tiltakene, og gir en oversikt over hvilke krav som foreligger og status for hvordan disse blir fulgt opp.

Rådalen deponi

Det har vært arbeidet systematisk med utfordringer med etterdriften av Rådalen deponi.Vannet i Pålamyrsbekken var påvirket av tilførsel av sigevann fra deponiet og og dette var synlig ved bekken langs Skeievegen. Arbeidet med å isolere overvann fra avfallsmassene er nå på det nærmeste sluttført. Per mai 2019 er det registrert klar rennende vann langs den nye vannrennen ved Skeievegen.Det er ingen umiddelbar grunn til bekymring for forurensningssituasjonen i området. Badevannskvaliteten i Mjølkevika er meget god.

Fra privat til offentlig planarbeid

I tillegg til de offentlig eide anleggene som biogassanlegg og avfallsdeponi, er det flere bedrifter i området som har opprettet et samarbeidsorgan, Rådalen samarbeidsforum. Med samarbeidsforumet som tiltakshaver har det vært startet opp et privat reguleringsarbeid.Dette planarbeidet går nå over til å bli et planarbeid i offentlig regi med samme formål, dvs. å regulere eksisterende arealbruk og vektlegge og tilrettelegge for bærekraftige løsninger i området, inkludert gode trafikkløsninger.

Oppretter dialoggruppe

En dialoggruppe med representanter fra kommunen og nærområdet rundt Rådalen miljøpark skal opprettes og ha minst ett møte pr år.

Faggruppe skal følge fremdriften

En faggruppe med deltakelse fra Bergen kommune og Fylkesmannen skal følge fremdriften av nye miljøtiltak.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken