Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler plan for sykkelveg i Fyllingsdalen

Byrådet anbefaler en plan for hovedsykkelrute 82, en strekning på ca.3,5 km langs Bjørgeveien fra Sandeidet til Lyderhornsveien.

Eksisterende fortau og sykkelvei skal bygges om slik at gående og syklende skilles fra hverandre.Fra Sandeidet anlegges sykkelveg med fortau på østsiden av Bjørgeveien, langs Gjeddevatnet. Dette gir en bedre nærhet til natur og friluftsområder. Sykkelanlegget krysser Bjørgeveien ved Kjerreidvika, og videreføres på vestsiden av Bjørgeveien nordover til Lyderhornsveien. Bredden på gang- og sykkelvegen blir 5 meter.

Sanerer private avkjørsler og etablerer samleveier

Ett av hovedgrepene som er gjort i planen er å sanere private avkjørsler på den regulerte strekningen, og etablere samleveger for en rekke eiendommer som i dag har direkte utkjørsel til Bjørgeveien, eller som har utkjøring via flere små kryss. Byrådet har forståelse for at dette kan føre til ulempe for de berørte eiendommene, både gjennom arealinngrep på eiendommer og mer uhensiktsmessig tilkomst til eiendommene. Dagens situasjon med mange avkjørsler fra Bjørgeveien fører til fare for kryssende fotgjengere og syklister som ferdes på gang- og sykkelvegen. Byrådet mener derfor at hensynet til trafikksikkerheten veier tyngst i dette tilfellet.

Vil satse på trafikksikre løsninger

Planforslaget innebærer rivning av ett bolighus, tre garasjer og en løe, samt at mange eiendommer og hager blir beskåret, for å kunne gjennomføre anlegget. Byrådet har forståelse for at dette er krevende for de dette gjelder, og peker særskilt på de byggene som må rives uten mulighet for gjenoppførelse på andre steder av eiendommene. Byvekstavtalen med staten binder kommunen til å arbeide for nullvekstmålet – at all vekst i personbiltrafikken skal skje med gange, sykkel og kollektivtrafikk.

Byrådet viser også til at Grønn strategi legger opp til en 10 prosent reduksjon i biltrafikken innen 2020 med 2013 som basisår, og mener på bakgrunn av dette at det er helt nødvendig å satse på fremtidsrettede og trafikksikre løsninger som fremmer effektiv og trafikksikker gang- og sykkeltransport, med separering av gående og syklende, slik som det foreliggende planforslaget legger til rette for.

Les dokumentene i saken