Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. Byrådet har nå lagt den prinsipielle delen av strategien frem på offentlig høring.

Den sentrale sjøfronten i Bergen er cirka 20 km lang, og er en av byens største ressurser. Sjøfronten i sentrale deler av Bergen er av de mest verdifulle områdene i byen, og har store verdier og interesser både for vern og utvikling.

I Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 (KPS) er det slått fast at allmenn tilgang til sjøfronten skal sikres, og at det skal sikres grøntkorridorer som binder byen og sjøen sammen med byfjellene.

Vil legge til rette for en forutsigbar utvikling

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en rapport med forslag til Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler.

Strategien trekker opp prinsippene for hvordan sjøfronten kan utvikles fra dagens stedvis lite tilgjengelige områder til å bli del av det sentrale byområdet. Gode koblinger mellom eksisterende bystruktur og sjøfronten skal tydeliggjøres, og det foreslås prinsipp for løsninger for en sammenhengende promenade med tilhørende byrom som skal bidra til å binde områdene sammen.

Sjøfrontstrategien gir rammer og føringer på et overordnet nivå for bruk og utvikling av arealene langs sjøen. Rapporten er todelt, der første del handler om prinsipper og utvikling, mens andre del gir konkrete anbefalinger for arealbruk og tiltak i delområder. Høringen gjelder del én om hovedprinsipper. Byrådet mener det er avgjørende at fastsetting av hovedprinsipper for utvikling av sjøfronten er basert på en grundig og god medvirkningsprosess, og at prinsippene legger til rette for en forutsigbar og fremtidsrettet utvikling av sjøfronten.

I høringen ønsker byrådet særlig innspill til følgende:

• Balansering av arealbruk bolig, næring og friområder

• Byggehøyder i sjøfront

• Utfyllinger – «Bysjøgrense»

• Eierskap til sjøgrunn

• Naturmangfold

• Energi- og miljøløsninger

• Koordinering med kommuneplan og strategier for arkitektur og kulturminner

Det ble arrangert innspillskonferanse som forslag til sjøfrontstategi 25. april. Høringsutspillene derfra og de som kommer i denne vil samles og danne grunnlag for ferdigstillelse av sjøfrontstrategien. Det er bystyret som til slutt skal vedta strategien. Når sjøfrontstrategien er vedtatt vil den være retningsgivende for konkret arealbruk i sjøfronten, herunder aktuelle tiltak i delområder.

Høring annonseres

Når høringen er åpnet vil dette annonseses på Kommunetorget og kommunens kunnsgjøringside. Da vil det også opplyses om høringsfrist.

Les dokumentene i saken