Gå tilbake til:
Du er her:

Har lagt frem sykkelstrategi for Bergen

Byrådet har lagt sykkelstrategi for 2019 - 2030 frem på høring. Sykkelsatsingen er en viktig brikke for å nå nullvekstmålet kommunen, fylkeskommunen og staten har forpliktet seg til gjennom byvekstavtalen.

Høringsutkastet er en rullering av gjeldende sykkelstrategi, der hovedmålet var en sykkelandel på 10 prosent i Bergen. Undersøkelser viser at mye har blitt bedre de siste ti årene og at mer enn 60 prosent av de som sykler opplever forholdene som forbedret. Men sykkelandelen som andel av totale reiser har ikke økt.

Strategien skal gi et felles grunnlag for de tre offentlige vegeierne slik at de trekker i samme retning. Den skal også være et hjelpemiddel for politikere, offentlig administrasjon og private planleggere og utbygger.

Strategien omtaler Bergens utfordringer på sykkelområdet, blant annet at mange opplever det som utrygt å sykle og at byen i liten grad har et sammenhengende sykkelnett.

Byrådet peker på at transportpyramiden er tydelig på at transportsystemet skal prioritere alle myke trafikanter, noe som understreker behovet for at universell utforming ligger fast som et grunnleggende premiss for all planlegging og utbygging. Byrådet ber om at dette blir tydeligere innarbeidet frem mot sluttbehandling av sykkelstrategien.

Forslaget til strategi peker på at det kan være aktuelt å se på tilskudd til låneavtaler for å gi nye grupper mulighet til å teste ut elsykler eller større varesykler, og byråden peker på at dette kan utvide potensialet for bruk av sykkel.

Forslag til strategi er nå lagt frem på høring, og kunngjøring om det samt høringsfrist blir annonsert på kommunens kunngjøringsside samt Kommunetorget.

Les dokumentene i saken