Gå tilbake til:
Du er her:

Har lagt frem utkast til skogplan for Bergen kommune

Planen gir en oversikt over skogen i Bergen kommune, og belyser viktigheten av skogbruket i kommunen, både ved å påpeke betydningen i forhold til FNs bærekraftsmål og peke på fremtidige muligheter og utfordringer.

Byrådet har lagt frem utkast til skogplan for Bergen kommune 2019 – 2029. Planen skal nå sendes ut på høring i fire uker før byrådet legger planen frem for bystyret.

Skogplanen beskriver rammevilkårene for hvordan Bergen kommune ønsker at skogbruk utøves i kommunen. Planen gir en oversikt over skogens situasjon i dag, og samtidig beskriver den noen av fremtidens utfordringer og muligheter. Skogen har en viktig rolle i forhold til målsetting om at Bergen skal være Norges grønneste storby, og fremtidig forvaltning av skogen har en stor betydning her.

Planen har fire overordnede mål for skogbruket i Bergen kommune:

  • Skogen i Bergen kommune skal drives på en bærekraftig måte, og skogen skal bevares for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og bruk. Skogens ressurser og økosystemtjenester skal brukes på en ansvarsfull, bærekraftig og effektiv måte.
  • Skogen skal anses som et multifunksjonelt økosystem som kan generere et stort mangfold av produkter og tjenester, og skog skal kunne fungere som leveområde for et betydelig antall arter.
  • Skogen og skogbruket skal bidra til oppnåelse av klimamålene og FNs bærekraftsmål.
  • Bergen kommune skal fungere som uavhengig rådgiver og legge til rette for en rasjonell og effektiv forvaltning av skogressursene, som tar hensyn til både skogeiernes interesser, samfunnsinteresser og økosystemet i sin helhet.

Bergen kommune vil være en aktiv rådgiver for den fremtidige skogbruksnæringen, blant annet gjennom uavhengig rådgiving til skogeierne. Både det næringsmessige skogbruket, miljøverdier og biologisk mangfold i skog skal bevares og videreutvikles.

Les dokumentene i saken