Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunedelplan for overvann skal bedre forhindre flom og ras

Våtere vær og fortetting av byen øker utfordringene med å ta hånd om overvannet. Byrådet ønsker å jobbe for at vannet skal få sin naturlige plass i det blå-grønne bybildet, og vil bruke de mulighetene som finnes for å utnytte overvannet til noe positivt.

For å legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp med nødvendig infrastruktur, er det behov for en overordnet Kommunedelplan for overvann som samordner og ivaretar kommunens interesser og ansvar innenfor temaet. Kommunedelplan for overvann 2019 - 2029 er en tematisk kommunedelplan, og ikke en arealplan. Plantypen er ny i Bergen kommune og er nå til andre gangs behandling etter en høringsrunde. Planen skal vedtas av bystyret.

Formålet med planen er å ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen. Arealer skal planlegges slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer. I tillegg har overvann en stor betydning for biologisk mangfold, blå-grønne løsninger og utforming av byrom. Overvann kan også inneholde forurensning.

Våtere vær og fortetting av byen øker utfordringene med å ta hånd om overvannet. Kommunedelplan for overvann er et skritt på veien til hvordan Bergen skal løse disse utfordringene på best mulig måte. Byrådet ønsker å jobbe for at vannet skal få sin naturlige plass i det blå-grønne bybildet, og vil bruke de mulighetene som finnes for å utnytte overvannet til noe positivt.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken