Gå tilbake til:
Du er her:

Skal kutte bruk av plast

Byrådet legger fram en plan for smartere plastbruk i Bergen kommune.

I august 2018 vedtok bystyret “Tiltaksplan mot plast og marin forsøpling”. Samtidig ba bystyret om å få utredet hvorvidt Bergen kommunes egen virksomhet kan bli plastfri.

Nå fremmer byrådet planen “Smartere plastbruk i Bergen kommune 2019-2021”.

All unødvendig plast skal kuttes

Plast på avveie er den største trusselen for livet i havet, og forbruk av plast medfører også betydelige klimagassutslipp. Samtidig har plast enormt mange bruksområder, og plast kan i noen tilfeller være det beste miljøalternativet, for eksempel fordi det hindrer matsvinn.

Plast brukes i et overveldende antall produkter. Noen er overflødige, noen er ønskelige og noen er helt nødvendige, for eksempel medisinsk utstyr. Samtidig pågår det en teknologisk utvikling, som sammen med bevisstgjøring og holdningsendringer må sørge for at de negative effektene av plastbruk blir så små som mulig.

Dette er bakteppet for planen for smartere plastbruk i Bergen kommune. Målet er å kvitte seg med alle plastprodukter som er vurdert som unødvendige innen utgangen av 2021, øke kunnskapen om plast internt i kommunen og å påvirke våre leverandører slik at de kan tilby gode, plastfrie alternativer til de produktene kommunen etterspør.

Bergen kommune som plastfri kommune må derfor forstås som:

  • Bergen kommune skal arbeide for å unngå unødvendig bruk av plast. Det betyr å bruke plast mer fornuftig og på smartere måter. Det skal arbeides kontinuerlig med å hindre negativ påvirkning på miljøet fra plast, både internt i kommunen og ut mot byen og befolkningen der kommunen har en særskilt mulighet til å påvirke.

Vil bruke kommunens makt som innkjøper

“Smartere plastbruk i Bergen kommune 2019-2021” inneholder en rekke mål og tiltak fordelt på tre hovedområder: reduksjon av klimagassutslipp, minimere plastforsøpling og hindre utslipp av mikroplast.

Planen viser hvordan kommunen skal styrke arbeidet med å få oversikt over plastbruk, bedre rutiner for bruk av plast og å skaffe kunnskap om alternative produkter.

Bergen kommune har også en betydelig markedsmakt. Kommunen vil derfor skjerpe kravene overfor leverandører, leietakere og samarbeidspartnere. Som innkjøper vil kommunen bidra til å utvide markedet for mer miljøvennlige alternativer. Lykkes vi med dette, har Bergen bidratt sterkt til å påvirke en utvikling der en i framtiden har stadig mindre behov for å bruke plast.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken.