Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler å endre reglene for boligsoneparkering

Byrådet legger frem forslag om endringer i forskrift om boligsoneparkering, og at forskriften trer i kraft fra 1. januar 2020.

Byrådet foreslår blant annet å redusere maks antall boligsoneplasser per boenhet fra to til en og at det innføres betaling for besøkende el- og hydrogenmotorvogner i boligsone 8, 16-29 og fremtidige boligsoner.

I tillegg foreslår byrådet å fjerne midlertidige parkeringstillatelser i boligsone 2-7.

Reduksjon i tråd med Grønn strategi og KPA 2018

Hensikten med å innføre boligsonene var å sørge for at beboere får parkere i nærheten av egen bolig, og å redusere fremmedparkering. Bymiljøetaten merker en økende tendens til fremmedparkering av elbiler i boligsonene, til fortrengsel for dem boligsonen skal ivareta – beboerparkering.

Innstrammingen av regelverket i form av innføring av betaling for fremmedparkering uavhengig av type kjøretøy, vil direkte kunne påvirke flere besøkende til å velge kollektiv transport, sykkel eller gange framfor bil. Det samme gjelder fjerning av muligheten til å kjøpe midlertidige parkeringstillatelser.

Innstrammingen av antall parkeringstillatelser fra to til én per boenhet er i tråd med reduksjonen av boligparkeringskravene i Kommuneplanens arealdel (KPA 2018). Det er også i tråd med Grønn strategis målsetning om å redusere antall biler per husholdning i Bergen fra 1,35 til 1 bil per husholdning innen 2025.

Vil kunne søke om dispensasjon i særlige tilfeller

Da gjeldende forskrift ble vedtatt i 2015, innstilte det daværende byrådet på at bestemmelsen om maks antall parkeringstillatelser skulle være to per boenhet, av hensyn til husholdninger som av ulike årsaker er nødt å ha to biler. Byrådet påpeker at det fortsatt er anledning til å søke om dispensasjon for to parkeringstillatelser i særlige tilfeller.

Det er bystyret som skal fatte endelig vedtak.

Les dokumentene i saken.