Gå tilbake til:
Du er her:

Har behandlet planer for Store Lungegårdsvann

Byrådet har behandlet en reguleringsplan som skal gi overordnede rammer for forvaltning av Store Lungegårdsvann.

Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for Store Lungegårdsvann. Formålet med reguleringsplanen er å gi overordnede rammer for forvaltning av Store Lungegårdsvann.

Området har i dag en uavklart og uoversiktlig plansituasjon, særlig for sjøarealet og strandsonen på sørsiden av vannet. Det er særlig to forhold som er utløsende for planarbeidet.

  • Draugen motorbåtforening må flytte fra sitt areal i Fløen på grunn av bybaneutbyggingen. Det er et politisk ønske om at den samlede havnekapasiteten i området ikke skal reduseres, og båtplassene må dermed erstattes.
  • Bystyret har gjennom budsjettvedtak lagt til rette for at Lungegårdsparken på østsiden av vannet bør utvides mer enn gjeldende plansituasjon åpner for, og dette bør skje samtidig med bygging av bybanen.

Målet for planarbeidet er å avklare arealbruken i området på kort og mellomlang sikt. Planen skal blant annet:

  • gi rammer for bruk og vern både av sjøoverflate og sjøbunn
  • avklare rammevilkår for de to småbåthavnene Draugen og Neptun
  • avklare om bystranda ved AdO (under bygging) skal forlenges mot Fløen
  • drøfte eventuelle andre nye utfyllinger i sjø
  • regulere en sammenhengende strandpromenade
  • avklare rammevilkår for Møllendalsveien 20 (Fondenes Auto)

Planen legger opp til tre ytterligere utfyllinger i Store Lungegårdsvann, der utfyllingen i tilknytning til utvidelse av bystrand vil utgjøre den klart største. Utfyllingene vil tilhøre området kvaliteter som rekreasjonsområde. Det er tydelig formulert i byrådsplattformen at byrådet ønsker å legge til rette for flere parker, vann, badeplasser og friluftsområder for flest mulig bergensere.

Byrådet ser likevel at en utfylling i denne størrelsesorden reiser en del prinsipielle spørsmål rundt tålegrensen Store Lungegårdsvann som historisk og visuelt landskap, og at utfyllingen også kan ha negative konsekvenser for brukerne av vannflaten. Byrådet viser til at planforslaget nå legges ut til offentlig ettersyn, og ønsker innspill som vil styrke kunnskapsgrunnlaget om virkningene av utfyllingen.

Les byrådssaken